The School for Future Citizens
  info@siba.ac.th
  02 939 3000

แม่ครูยุลา อมาตยกุล

หน้าหลัก       รู้จักวิทยาลัยฯ       แม่ครูยุลา อมาตยกุล

แม่ครูยุลา อมาตยกุล เกิดเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2473 ณ บ้านถนนตก เริ่มต้นการเป็นครูและนักสังคมสงเคราะห์เมื่ออายุได้ 20 ปี หลังจากจบการศึกษาจากโรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์ ได้สมัครเป็นครูโรงเรียนวรวุฒิวิทยาหรือโรงเรียนอัมพรไพศาล ในปัจจุบันเพียง 1 ปี ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการและครูใหญ่

ตลอดระยะเวลา 2 ปี แม่ครูยุลาได้เก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ จนสามารถจัดตั้งโรงเรียนเป็นของตนเองที่บ้าน ชื่อโรงเรียนพิริยะวิทยา เริ่มแรกมีนักเรียน 60 คน จนเจริญก้าวหน้า ทำให้ มีนักเรียนถึง 500 คน แม่ครูยุลา นอกจากจะบริหารกิจการโรงเรียนแล้ว ยังใช้เวลาว่างไปช่วยเหลืองานสังคมสงเคราะห์มากมาย อาทิ งานอาสากาชาด สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เป็นต้น ในระหว่างช่วยเหลืองานของอาสากาชาดได้เคยรับใช้ใกล้ชิดสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในงาน ของสภากาชาดไทย และอาสากาชาดช่วยเหลือผู้ยากไร้และป่วยไข้ในถิ่นทุรกันดาร

ในปีพุทธศักราช 2518 ได้เริ่มเข้ามาช่วยบริหารงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ จนวิทยาลัยฯ มีความเจริญก้าวหน้ามาถึงปัจจุบัน แม่ครูยุลา นอกจากจะบริหารกิจการวิทยาลัยฯ จนประสบความสำเร็จแล้วท่านยังใช้เวลาให้กับงานสังคมสงเคราะห์อยู่จนถึงปัจจุบัน โดยดำรงตำแหน่งที่สำคัญ ดังนี้

1. ดำรงตำแหน่งนายกสโมสรลูกเสือกรุงเทพ
2. นายกสมาคมต่อต้านยาเสพติดให้โทษแห่งประเทศไทย
3. ประธานบริหารมูลนิธิครูเพทาย อมาตยกุล เพื่อกิจการลูกเสือ
4. ประธานบริหารมูลนิธิครูยุลา อมาตยกุล เพื่อการศึกษาในชนบทและสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
5. กรรมการบริหารมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
6. รองประธานฝ่ายฝึกอบรมมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
7. ประธานชมรมกายบริหารชาย บุนนาค

แม่ครูยุลาอมาตยกุลได้เคียงคู่ครูเพทายในการดำเนินกิจการลูกเสือมาโดยตลอดและสร้างคุณประโยชน์แก่วงการลูกเสือไทยและนานาชาติจนเป็นที่ประจักษ์ในปีพ.ศ. 2540 แม่ครูยุลา อมาตยกุลได้รับพระมหากรุณาธิคุณรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ นับเป็นเกียรติยศอันสูงสุด

ด้วยผลงานและความเมตตาของแม่ครูยุลาดังกล่าวข้างต้น แม่ครูยุลาจึงเป็นแม่ครูที่ยิ่งใหญ่ของลูกหลานชาว SIBA ทุกคน