The School for Future Citizens
  info@siba.ac.th
  02 939 3000

ระบบ ภาคสมทบ

หน้าหลัก       หลักสูตร       ระบบ ภาคสมทบ
SIBA College เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) พุทธศักราช 2563 และของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้สำหรับผู้มีงานประจำทำ หรือมีธุรกิจของตนเอง และต้องการจะพัฒนาความรู้ความสามารถ หรือจะต่อยอดระดับการศึกษาให้สูงขึ้น

SIBA College จึงมีระบบการเรียนการสอนระบบสมทบ โดยแบ่งออกเป็น
1. รอบค่ำ (เรียนอาทิตย์ละ 3-4 วัน เวลา 18.00-21.00 น.)
2. รอบวันอาทิตย์ (เวลา 08.00-17.30 น.)

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.3 หรือการศึกษานอกโรงเรียน กศน. ม.3 หรือการศึกษาอื่นที่เทียบเท่า สำหรับ ปวช. และต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือการศึกษานอกโรงเรียน กศน. ม.6 หรือการศึกษาอื่นที่เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง สำหรับ ปวส.

สาขาที่เปิดสอน

ระดับ ปวช. เปิดการเรียนการสอนใน 1 ประเภทวิชา 3 สาขาวิชา ดังนี้
1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
> สาขาวิชาการบัญชี
> สาขาวิชาการตลาด
> สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ศึกษาข้อมูลหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชา

ศึกษาข้อมูลหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชา
ระดับ ปวส. เปิดการเรียนการสอนใน 2 ประเภทวิชา 4 สาขาวิชา ดังนี้
1. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
> สาขาวิชาการบัญชี
> สาขาวิชาการตลาด
> สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิตัล

2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
> สาขาวิชาการโรงแรม

ศึกษาข้อมูลหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชา