The School for Future Citizens
  info@siba.ac.th
  02 939 3000

ระบบ หลักสูตรนานาชาติ

หน้าหลัก       หลักสูตร       ระบบ หลักสูตรนานาชาติ
SIBA College ไม่เคยหยุดพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อเข้าสู่การเป็นวิทยาลัยอาชีวต้นแบบที่มีความพร้อมก้าวสู่เวทีโลก และพร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วิทยาลัยฯ ได้ลงนามในความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ในด้านวิชาการและสิทธิพิเศษ อาทิ หลักสูตรต่อเนื่อง เอกสิทธิ์การศึกษาต่อ ทุนการศึกษา และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยมีการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ประกอบกับการพัฒนาหลักสูตรและแนวทางการศึกษาที่ผสมผสานทั้งด้านทฤษฎีและปฎิบัติอย่างมีคุณภาพ เพื่อสร้างประชากรคุณภาพสู่สังคม ด้วยหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ดังนี้

หลักสูตรภาษาอังกฤษ : English Program

ดำเนินการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยคณาจารย์ชาวต่างชาติ และอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ในสายอาชีพโดยตรง เปิดสอน 3 สาขาวิชา ทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ได้แก่
1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English)
2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business computer)
3. สาขาวิชาบริหารจัดการธุรกิจการโรงแรม (Hotel Management)

หลักสูตรภาษาจีน : Chinese Program

ดำเนินการเรียนการสอนเป็นภาษาจีน โดยคณาจารย์ชาวต่างชาติ และอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ในสายอาชีพโดยตรง เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาแห่งแรกในประเทศไทย ที่เปิดสอนเป็นภาษาจีน โดยเปิดระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชา การท่องเที่ยว

คุณสมบัติสำหรับผู้ที่สนใจสมัครเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.3 หรือการศึกษานอกโรงเรียน กศน. ม.3 หรือการศึกษาอื่นที่เทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือการศึกษานอกโรงเรียน กศน. ม.6 หรือการศึกษาอื่นที่เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

หลักสูตร BTEC

SIBA College เป็นสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนที่มีชื่อเสียงมากว่า 5 ทศวรรษ มุ่งเน้นผลิตประชากรคุณภาพ อันเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาเยาวชนของชาติ ซึ่งเป็นรากฐานที่มั่นคงให้กับประเทศ ด้วยการพัฒนาการศึกษาแบบต่อเนื่อง SIBA College บัดนี้ได้ทำความร่วมมือกับ Pearson Education Limited แห่งสหราชอาณาจักร โดยได้สิทธิ์ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการ และเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาแห่งแรกของประเทศ ที่นำหลักสูตรการเรียนการสอนของสภาการศึกษาธุรกิจ และเทคโนโลยีแห่งสหราชอาณาจักร Business and Technology Education Council (BTEC) โดยกระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองหลักสูตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หลักสูตร Business and Technology Education Council (BTEC) ของ Pearson สหราชอาณาจักร เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา ที่สนใจจะเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษามาตรฐานนานาชาติ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะสมรรถนะในการทำงานของผู้เรียน เมื่อเรียนจบแล้วมีงานรองรับ พร้อมได้รับเงินเดือนตามระดับทักษะสมรรถนะและความสามารถจริง อีกทั้งสามารถไปทำงานในกว่า 70 ประเทศทั่วโลก เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทของโลกในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว SIBA College ซึ่งเป็นสถาบันอาชีวเอกชนระดับแนวหน้าของประเทศได้ตัดสินใจปรับแนวทางการจัดการเรียนการสอน และการผลิตกำลังคนป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในรูปแบบ Demand Driven เต็มรูปแบบ โดยดำเนินการโครงการอาชีวศึกษามาตรฐานานาชาติร่วมกับบริษัท Pearson BTEC เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนของสถานประกอบการทั้งภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง
จุดเด่นของหลักสูตร BTEC
1. ใช้ระบบการเรียนการสอนตามหลักสูตรของอังกฤษ เน้นปฏิบัติแบบมืออาชีพ (Hand on Experience) ทั้งในห้องเรียนและสถานประกอบการ
2. ใช้ภาษาอังกฤษสอนทุกวิชา โดยอาจารย์ต่างชาติ
3. รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการแห่งประเทศอังกฤษ
4. สามารถประหยัดเวลาในการศึกษา ระบบการปกติ ใช้เวลาศึกษา 6-7 ปี ในการสำเร็จระดับปริญญาตรี
5. หลักสูตร BTEC ใช้เวลาศึกษา 3 เดือนได้รับใบ Certificate / 12 เดือน (120 Credits/720GLH)
6. ประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศมากกว่า 80%
7. สามารถเป็นผู้ประกอบการ และได้ทำงานในองค์กรชั้นนำ
8. ไม่มีระบบท่องจำ ไม่ต้องทำแบบทดสอบ
9. ได้ค่าตอบเพิ่มขึ้น จากใบประกอบวิชาชีพ

การประกันคุณภาพหลักสูตร BTEC
1. Pearson จะตรวจและรับรอง (Certify) สถานการศึกษาและอาจารย์ที่จะสอนเรียกว่า Implementation Training
2. สถานการศึกษาแต่งตั้ง และ Pearson รับรองอาจารย์ที่เหมาะสมเป็นผู้ตรวจภายใน (internal verifier) ประจำศูนย์คอยควบคุมการปฏิบัติงานของอาจารย์ผู้สอน

ประโยชน์ที่จะได้รับหลังจากจบการศึกษา
1. ผู้เรียนจะได้รับ 2 คุณวุฒิ และใบประกาศ Certificate
2. วฒิ Higher National Diploma (HNH) จากบอร์ดการศึกษาประเทศอังกฤษ
3. วุฒิปริญญาตรีจากมหาวิทยาต่างประเทศที่ผู้เรียนเลือกศึกษาต่อในปีสุดท้าย
4. ใบเกียรติบัตรเมื่อสำเร็จหลักสูตรที่เลือกศึกษา
5. ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาต่อในปีสุดท้ายได้กว่า 250 มหาวิทยาลัยทั่วโลก และได้ฝึกงานกับองค์เฉพาะด้านในสาขานั้นๆ โดยตรง
6. เรียนหลักสูตรระดับสากลที่สามารถเทียบโอนหน่วยกิจได้ทั่วโลก
7. เรียนรู้จากคณจารย์นานาชาติที่ทรงคุณวุฒิ รวมถึงประสบการณ์ในสาขาชีพนั้นโดยตรง
8. เรียนโดยใช้ระบบการเรียนการสอนตามหลักสูตรภาษาอังกฤษที่เน้นการปฏิบัติแบบมืออาชีพทั้งในห้องเรียนและในสถานประกอบการ

คุณสมบัติสำหรับผู้ที่สนใจสมัครเรียน
– อายุตั้งแต่ 16 ปี ขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิ
– สนใจที่จะไปศึกษาต่างประเทศ หรือเพิ่มทักษะด้านการบริหารจัดการโรงแรม

หากสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มติมได้ที่สำนักวิเทศสหการ โทร. 0 2939 3000 ต่อ 6519