The School for Future Citizens
  info@siba.ac.th
  02 939 3000

สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

หน้าหลัก       หน่วยงานภายใน       สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

ความเป็นมา

ตามปณิธานของครูเพทาย อมาตยกุล ผู้ก่อตั้งโรงเรียน ตั้งใจมั่นที่จะให้ศิษย์เก่าซึ่งจบการศึกษา ได้มีโอกาสร่วมกันจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า เพื่อเป็นองค์การในการช่วยเหลือศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และส่งเสริมงานกิจกรรมของนักเรียน-นักศึกษาในปัจจุบัน

และแล้ว ด้วยผลบุญกุศลที่ครูเพทาย อมาตยกุล ได้กระทำไว้ครั้งมีชีวิตอยู่ ยังให้เกิดนิมิตหมายอันดี เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 คณะครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษา และผู้แทนศิษย์เก่า ที่ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดงาน ราตรีพาณิชยศิษย์ครูเพทาย ได้นำเงินรายได้ จำนวน 400,000 บาท จากการจัดงานดังกล่าว ขึ้นทูลเกล้าถวายสมเด็จ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี องค์อุปถัมภ์โรงเรียน และในวันดังกล่าวนี้เอง สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงโปรดเกล้าพระราชทานเงินจํานวน 100,000 บาท แก่นายทวี เพ็ชรเอี่ยม (ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1) ผู้แทนศิษย์เก่าพณิชยการสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ หลังจากนั้นมาคณะศิษย์เก่า ได้เริ่มต้นในการรวบรวมศิษย์เก่าจากรุ่นต่าง ๆ เพื่อร่วมจัดตั้งสมาคม

ครั้งแรกเป็นช่วงแห่งความยากลำบากมาก เนื่องจากศิษย์เก่าที่ติดต่อไป มีการย้ายที่อยู่บ้าง ย้ายสถานที่ทำงานบ้าง ทำให้การดำเนินการจัดตั้งสมาคมเกิดความยุ่งยากมาก ทั้งนี้ เนื่องจากการจัดตั้งสมาคมนั้นต้องทําตามระเบียบว่าด้วยการจัดตั้งสมาคม ผู้จัดตั้งต้องมีหลักฐานเพื่อมาตรวจสอบอย่างถูกต้อง

การรวบรวมคณะกรรมการศิษย์เก่า ได้ก่อตั้งสำเร็จและจัดทำหลักฐาน เพื่อจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าเป็นที่เรียบร้อย โดยคณะกรรมการในชุดแรก ซึ่งนำโดย นายทวี เพ็ชรเอี่ยม นายกสมาคมได้รับการอนุมัติ ให้จัดตั้งสมาคมถูกต้อง ตามกฎหมายเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2538 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างศิษย์เก่า
2. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศีลธรรม จรรยา มารยาท และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
3. ส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณกุศล สาธารณประโยชน์ และสังคมสงเคราะห์
4. ส่งเสริมสนับสนุนด้านสุขภาพพลานามัย การกีฬา และการบันเทิง
5. ให้การช่วยเหลือในด้านสวัสดิการแก่สมาชิก ศิษย์เก่า ครู อาจารย์ นักเรียน และนักการภารโรง ของ โรงเรียนพณิชยการสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ตามความเหมาะสม