The School for Future Citizens
  info@siba.ac.th
  02 939 3000

ระบบ ภาคปกติ

หน้าหลัก       หลักสูตร       ระบบ ภาคปกติ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562


SIBA College เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้เวลาเรียน 3 ปี

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.3 หรือการศึกษานอกโรงเรียน กศน. ม.3 หรือการศึกษาอื่นที่เทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

ระบบปกติ (เรียนเวลา 8.00 น. ถึง 15.00น.)

เปิดการเรียนการสอนใน 3 ประเภทวิชา 7 สาขาวิชา ดังนี้

1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
> สาขาวิชาการบัญชี
> สาขาวิชาการตลาด
> สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
> สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
> สาขาวิชาการโรงแรม
> สาขาวิชาการท่องเที่ยว

3. ประเภทวิชาศิลปกรรม
> สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

ศึกษาข้อมูลหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563


SIBA College เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) พุทธศักราช 2562 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) พุทธศักราช 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้เวลาเรียน 2 ปี

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือการศึกษานอกโรงเรียน กศน. ม.6 หรือการศึกษาอื่นที่เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

ระบบปกติ (เรียนเวลา 8.00น. ถึง 15.00น.)

เปิดการเรียนการสอนใน 3 ประเภทวิชา 7 สาขาวิชา ดังนี้

1. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
> สาขาวิชาการบัญชี
> สาขาวิชาการตลาด
> สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิตัล
> สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ

2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
> สาขาวิชาการโรงแรม
> สาขาวิชาการท่องเที่ยว

3. ประเภทวิชาศิลปกรรม
> สาขาวิชาดิจิตัลกราฟิก

ศึกษาข้อมูลหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชา