SIBA College ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก GUANGXI Teachers Education University หนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการประชุมความร่วมมือทางวิชาการ ในนามศูนย์อาชีวศึกษาจีน-อาเซียน