The School for Future Citizens
  info@siba.ac.th
  02 939 3000

จาก พณิชยการสันติราษฎร์ ถึง SIBA College

หน้าหลัก       รู้จักวิทยาลัยฯ       จาก พณิชยการสันติราษฎร์ ถึง SIBA College

ประวัติวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ก่อตั้งขึ้นโดยครูเพทาย อมาตยกุล เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เดิมชื่อโรงเรียนพณิชยการสันติราษฎร์ อักษรย่อ “พ.ส.ต.” ผู้รับใบอนุญาตคือ นายเพทาย อมาตยกุล เปิดการสอนเฉพาะรอบบ่ายพิเศษ มีจำนวนนักเรียน 2,430 คน โดยใช้สถานที่ของโรงเรียนสันติราษฎร์บำรุง ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ และใช้หลักสูตรของกรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนเป็นแห่งแรก

พ.ศ.2518

กรมตำรวจได้โอนกิจการโรงเรียนสันติราษฎร์บำรุง ให้กับกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ.2519

ได้ย้ายโรงเรียนพณิชยการสันติราษฎร์ไปเปิดดำเนินการที่โรงเรียนนันทนศึกษาซึ่งตั้งอยู่บนถนนพระราม 5 เขตดุสิต (เป็นการชั่วคราว)

พ.ศ. 2520

โรงเรียนย้ายสถานที่ตั้งไปอยู่ที่อาคารของโรงเรียนนันทนศึกษา เขตดุสิต ถึง พ.ศ.2521

พ.ศ. 2521

ย้ายไปดำเนินการที่โรงเรียนขัตติยานีผดุง ซึ่งตั้งอยู่บนถนนสุโขทัย เขตดุสิต โรงเรียนแห่งนี้ พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอภัณตรีประชาพระราชธิดาในรัชกาลที่ 5 เป็นผู้ก่อตั้ง

พ.ศ.2522

ได้เช่าที่ดินสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ณ ที่ตั้งบริเวณโรงเรียน ขัตติยานีผดุง ซึ่งมีที่ดินจำนวน 4 ไร่ 38.6 ตารางวา และดำเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นเอกเทศ โดยเพิ่มการสอนภาษาจีนเป็นภาษาเลือก ภาษาจีนกลางหรือภาษาจีนแต้จิ๋วในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ และเมื่อปี พ.ศ.2528 โรงเรียนขอเพิ่มหลักสูตร ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินการธนาคาร

พ.ศ.2528

ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี โปรดเกล้าฯรับโรงเรียนพณิชยการสันติราษฎร์ไว้ในพระอุปถัมภ์ฯ และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนพณิชยการสันติราษฎร์ เป็นโรงเรียนพณิชยการสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และใช้ตราประจำโรงเรียนโดยมีพระนามย่อ พร. ภายใต้พระมหามงกุฎเหนือดวงตรารูปโล่

พ.ศ.2529

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ได้ทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมรับโรงเรียนพณิชยการสันติราษฎร์เข้าอยู่ในพระอุปถัมภ์ฯ

พ.ศ.2532

ได้ย้ายมาเปิดดำเนินการบนที่ดินถาวรเป็นของตนเอง บนเนื้อที่ 5 ไร่ ณ เลขที่ 138/1 ซอยพหลโยธิน 24 เขตจตุจักร จนถึงปัจจุบัน ขณะนั้นโรงเรียนพณิชยการสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ยังได้รับเกียรติเป็นสถานที่ฝึกอบรมพิเศษ เป็นศูนย์ปฏิบัติงานของสโมสรลูกเสือกรุงเทพ สมาคมต่อต้านยาเสพติดแห่งประเทศไทย รวมทั้งงานส่งเสริมและช่วยเหลือสังคมอีกมาก

พ.ศ.2539

คณะผู้บริหารโรงเรียนพณิชยการสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้ขยายบริการการศึกษาเข้าสู่ระบบสากลในนามของ SANTIRAT INSTITUTE OF BUSINESS ADMINISTRATION หรือ SIBA

พ.ศ.2541

เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 36 ปีของโรงเรียน คณะผู้บริหารมีมติให้จัดสร้างอาคาร SIBA CENTER ขึ้นราวปี 2540 เสร็จสิ้นเมือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2541

พ.ศ.2542

ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร SIBA CENTER อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2542 อาคาร SIBA CENTER เป็นอาคาร 7 ชั้น มีเนื้อที่กว่า 12,000 ตร.ม. เป็นศูนย์การบริการการศึกษาครบวงจร มีอุปกรณ์เครื่องมือสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ทัดเทียมกับสถานศึกษาในต่างประเทศ เป็นก้าวสำคัญที่จะนำนักเรียน และนักศึกษาทุกคนเข้าสู่ระบบ “โลกกว้างทางการศึกษา” เป็นการฉลองครบรอบ 36 ปี ของโรงเรียนด้วย

พ.ศ.2543

ด้วยความเพรียบพร้อมในศักยภาพ SIBA ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติยิ่งถึง 5 รางวัลภายใน 1 ปีได้แก่ รางวัลโรงเรียนพระราชทานดีเด่นประจำปี 2542 ระดับอุดมศึกษา รางวัลโรงเรียนสีขาวเฉลิมพระเกียรติปลอดสารเสพติด รางวัลสถานศึกษาเอกชนที่ให้การสนับสนุน ก.ศ.น. ดีเด่น รางวัลโรงเรียนจริยศึกษาดีเด่น รางวัลชนะเลิศแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2542

พ.ศ.2544

เปลี่ยนชื่อโรงเรียนพณิชยการสันติราษฎร์ เป็น สถาบันสันติราษฎร์บริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ.2545

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง ครบรอบ 40 ปี SIBA ก้าวหน้าอย่างมืออาชีพ” คณะกรรมการบริหาร ได้จัดพิธีเฉลิมฉลองความก้าวหน้าและความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ โดยเปิดตัวโครงการสถาบันฝึกอบรมอาชีพ ในการจัดการศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ การบริการกิจกรรมที่ช่วยเหลือสังคม และสาธารณประโยชน์ ที่ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง โครงการน้อมใจภักดิ์รักสมเด็จย่า โรงเรียนได้นำเงินที่ได้จากการขาย “ขนมปังน้ำใจ” ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมทบทุนการกุศลสมเด็จย่า เพื่อช่วยเหลือคนพิการและผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร นอกจากนี้ในด้านวิชาการ ครู – อาจารย์ ทั้ง 100% ของโรงเรียน จะผ่านกระบวนการเป็นครูแกนนำ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวาระ “ครบรอบ 40 ปี” นี้เช่นกัน

พ.ศ.2547

สถาบันฯได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมให้เป็นสถานที่ทดสอบฝีมือแรงงานด้านคอมพิวเตอร์และการโรงแรมนับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของบรรดาบุคลากรทั้งระดับผู้บริหารและศิษย์เก่าทุกคน รวมทั้งยังได้กำหนดพันธกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารการศึกษา เพื่อผลิตประชากรคุณภาพสู่สังคม 5 ประการ อันได้แก่ ทันเทคโนโลยี ภาษาดี มีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ มุ่งสู่งานอาชีพ และจากพันธกิจดังกล่าว สถาบันฯ ได้ดำเนินกิจการอันเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมและประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง ในการสร้างประชากรคุณภาพออกสู่สังคมไทย

พ.ศ.2549

สถาบันสันติราษฎร์บริหารธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ เสด็จเป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีประทานประกาศนียบัตรแด่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2549 ในวันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2550 ณ อาคาร SIBA CENTER

พ.ศ.2550

โรงเรียนได้รับการอนุญาตให้จัดการเรียนการสอนตาม หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ รอบเช้า ของกระทรวงศึกษาธิการ(พัฒนาโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานภาษาต่างประเทศ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขางานการโรงแรม ตามใบอนุญาตเลขที่ กอ. 11/2550 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

พ.ศ.2553

โรงเรียนได้ทำการปรับปรุงอาคารเรียนสุโขทัยให้เป็นศูนย์การเรียนรู้สนุกและดี SIBA ERC (Educational Resource Center) ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรม ห้องสมุดเทคโนโลยี ห้องกิจกรรม และสถานที่พักผ่อนในร่มที่ทันสมัยในการให้บริการแก่นักเรียนและนักศึกษาอย่างพอเพียง ซึ่งจะเปิดให้บริการครบวงจรในต้นปีการศึกษา 2554

พ.ศ.2556

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเสด็จเปิดอาคาร ศูนย์การเรียนรู้สนุกและดี SIBA ERC (Educational Resource Center) และในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556 วิทยาลัยฯ ได้จัดงานฉลองครบรอบ 50 ปี ขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทรัล ลาดพร้าว

พ.ศ.2557

พลโทหม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จเป็นประธานในพิธีประทาน “ทุนสมเด็จเจ้าฟ้าฯ” และมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณผู้ปกครองนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น และพิธีเปิดงาน งานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2557

พ.ศ.2559

SIBA College ทำความร่วมมือจัดการศึกษาการเรียนต่อระดับปริญญาตรี 2 ปี ที่มหาวิทยาลัยศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์แห่งฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

พ.ศ.2560

SIBA College เป็น 1 ใน 2 สถาบันดีเด่นจากประเทศไทย ที่มีความร่วมมือกับสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน รับรางวัล ” China – ASEAN 100 + 100 Vocational Education Cooperative Programs” ในกลุ่มสาขา China – Thailand Joint Program on E-Commerce Training”

พ.ศ.2562

SIBA College ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลอาชีวศึกษาวิถีพุทธพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 1

พ.ศ. 2563

พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี กับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ