The School for Future Citizens
  info@siba.ac.th
  02 939 3000

ระบบ หลักสูตรระยะสั้น

หน้าหลัก       หลักสูตร       ระบบ หลักสูตรระยะสั้น
ในยุคหลังโควิด-19 การมีทักษะการประกอบอาชีพเสริม หรือการมีอาชีพที่เป็นเจ้าของของตนเอง นับได้ว่าเป็นสิ่งที่จำเป็น หรือการเสริมสร้างทักษะอาชีพที่รองรับการเปลี่ยนแปลง ย่อมได้เปรียบผู้อื่น มีโอกาสทำรายได้เสริม หรือเป็นรายได้หลัก

SIBA College ได้คำนึงถึงจุดประสงค์ดังกล่าว หลักสูตรระยะสั้นเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ โดยหลักสูตรระยะสั้นที่ SIBA College เน้นเนื้อหาที่กระชับสั้น สามารถนำไปลงมือปฏิบัติได้จริง และสร้างรายได้ได้จริงใช้เวลาเรียนในระยะเวลาอันสั้น สามารถเดินทางมาศึกษาใกล้ๆ สะดวกในการเดินทาง

ด้วยประสบการณ์ในการสอนด้านสายอาชีพมา 60 ปี และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และทักษะการถ่ายทอดความรู้
SIBA College มีหลักสูตรระยะสั้นที่หลากหลาย เพื่อสนองความต้องการของผู้ต้องการพัฒนาทักษะ และนำไปใช้งานจริง มีหลักสูตรหัวข้อดังนี้

1. หลักสูตรการทำเบเกอรี่ยอดนิยม
2. หลักสูตรการทำอาหารขายดี ร่ำรวย
3. หลักสูตรกูรูไอที (Social Media, การใช้ App Mobile, การตัดต่อภาพเพื่อขายออนไลน์ ฯลฯ)
4. หลักสูตรการถ่ายภาพ และวิดีโอ อย่างไรให้ขายดี
5. หลักสูตรด้านภาษาอังกฤษ เช่น
– ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)
– ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (Intensive Conversation Courses)
– ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม (English for Hospitality, Tourism & Travel)
– ภาษาอังกฤษเพื่อกิจการโรงพยาบาล และการบริการด้านสุขภาพ (English for Healthcare)
6. หลักสูตรเตรียมการสอบต่างๆ เช่น
– IELTS

หลักสูตรข้างต้นเป็นข้อมูลบางส่วนเท่านั้น หากท่านมีความสนใจให้ทางเราจัดหลักสูตรที่ท่านมีความต้องการ สามารถจัดเนื้อหาได้ตามประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจัดเป็นกลุ่มย่อย หรือกลุ่มใหญ่ ในงบประมาณที่ท่านต้องการ

หลักสูตรต่างๆ จะจัดเป็นกลุ่มย่อย เพื่อการเรียนรู้ที่ใกล้ชิด และปฏิบัติทำจริง

หากท่านสนใจสามารถภติดต่อสอบถาม และจัดแผนหลักสูตรฯ ได้ที่ โทร. 02 939 3000 กด 0 ในวันเวลาราชการ