SIBA COLLEGE
Menu

กิจกรรมภายใน

กิจกรรมภายใน

พลโท หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จเป็นประธานในพิธีประทานใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้แทน สถานประกอบการที่ให้การสนับสนุนวิทยาลัยฯ และประทานเกียรติบัตรแก่ผู้ปกครองที่นักศึกษา มีผลงานดีเด่นใน 3 ด้าน และประกอบพิธีเปิดงานวันวิชาการ “10 ดีที่ SIBA” ประจำปีการศึกษา 2561

X