ปรัชญา อัตลักษณ์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

ปรัชญา

Skill

มุ่งสร้างทักษะความชำนาญ

International

ประสานความเป็นสากล

Business mind

ฝึกฝนตนให้เป็นนักธุรกิจ​

Ability

ทำงานทุกชนิดด้วยความสามารถ

อัตลักษณ์

ทันเทคโนโลยี | ภาษาดี | มีความสุขสนุกกับการเรียนรู้ | มุ่งสู่งานอาชีพ

วิสัยทัศน์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สนุก และดี มุ่งพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาเต็มศักยภาพ บูรณาการสู่มาตรฐานสากล และสามารถดำรงตนอยู่ในประชาคมโลกอย่างมีความสุข

พันธกิจ

พันธกิจที่ 1 : พัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่ความเป็นสากล เก่ง ดี มี สุข และรักความเป็นไทย

พันธกิจที่ 2 : พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การเป็นเลิศ

พันธกิจที่ 3 : พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่

พันธกิจที่ 4 : พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล

X