บริการเช่าอาคารสถานที่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้มีความประสงค์เปิดให้บริการอาคารสถานที่ของวิทยาลัยฯ จึงใช้อาคารสถานที่และกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมดังนี้

  1. อาคารสถานที่ของวิทยาลัยฯมีไว้เพื่อกิจกรรมของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นวัตถุประสงค์หลัก หน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกจะขอเช่าอาคารสถานที่ได้ต่อเมื่อสถานที่ที่ต้องการขอเช่านั้นว่างจากกิจกรรมของวิทยาลัยฯ
  2. การขอเช่า
  • การขอเช่าอาคารสถานที่ผู้ขอเช้าต้องยื่นเรื่องขอเช่าสถานที่ผ่านสำนักธุรกิจและบริการเพื่อนำเสนอให้ประธานกรรมการบริหารหรือผู้อำนวยการวิทยาลัยฯอนุมัติเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยชื่อเสียงวิทยาลัยฯหรือก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่พื้นที่ใกล้เคียงหรือเป็นกิจกรรมขัดต่อจารีตประเพณีศีลธรรมวิทยาลัยฯมีสิทธิที่จะไม่อนุญาตให้เช่าอาคารสถานที่ได้
  • หน่วยงานภายในหรือบุคคลภายนอกวิทยาลัยฯที่ต้องการใช้สถานที่ของทางวิทยาลัยฯจัดกิจกรรมที่มีรายได้จะต้องชำระค่าธรรมเนียมให้แก่วิทยาลัยฯตามที่กำหนดไว้
  • หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกวิทยาลัยฯ ที่ขอเช่าสถานที่จะต้องชำระค่าประกันความเสียหายเป็นเงิน 5,000 บาท และหากผู้ขอใช้สถานที่แล้วเกิดความเสียหายต่อห้องประชุม หรือ บริเวณพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งครุภัณฑ์ หรือ โสตทัศนูปกรณ์อื่น ผู้ขอใช้บริการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดแต่หากไม่มีสิ่งใดเสียหายผู้ขอใช้บริการจะได้รับเงินค่าประกันความเสียหายคืนภายใน 7 วัน
  • ในกรณีผู้ขอใช้บริการต้องการลดหย่อนค่าธรรมเนียมเป็นกรณีพิเศษ ให้ดำเนินการจัดทำหนังสือถึง ประธานกรรมการบริหาร หรือ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยเหตุผล เพื่อนำเรียนพิจารณ
  • หากผู้ขอใช้บริการไม่ปฏิบัติตามระเบียบการใช้ห้องประชุม วิทยาลัยฯมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกสัญญา โดยผู้ขอใช้บริการไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น

อัตราค่าเช่าสถานที่

ประเภทห้องประชุม​

Previous
Next
รายการอัตราค่าเช่าเต็มวันจำนวนคน
ห้องประชุม SIBA Convention เต็มห้อง-300-600
ห้องประชุม SIBA Convention ครึ่งห้อง-100-250
ห้องประชุมครูเพทาย-20-50
ห้องประชุม ERC ชั้น 1-100-150
ห้องประชุม ERC ชั้น 2-100-151
ห้องประชุมเล็ก ERC ชั้น 2-10-30
ห้องประชุม ERC ชั้น 3 Room 1-12
ห้อประชุม ERC ชั้น 3 Room 2-20

ประเภทห้องปฏิบัติการ

Previous
Next
รายการอัตราค่าเช่าเต็มวันจำนวนคน
ห้องปฏิบัติการศูนย์คอมพิวเตอร์ (5508)-90
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (5411)-45
ห้องปฏิบัติการผสมเครื่องดื่ม-50
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์-50
ห้องปฏิบัติการครัว-50
ห้องปฏิบัติการเบเกอรี่-20
ห้องปฏิบัติการโรงแรม (ห้องพัก)-2
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ERC ชั้น 3-

ประเภทห้องจัดเลี้ยง​

Previous
Next
รายการอัตราค่าเช่าเต็มวันจำนวนคน
ห้องอาหารครูยุลา-150

ประเภทห้องนันทนาการ​

รายการอัตราค่าเช่าเต็มวันจำนวนคน
ห้องนันทนาการ 1 (ห้อง222)-100
ห้องนันทนาการ 3 (ห้อง5513)-45-50
ห้องนันทนาการ 4 (ห้องเรียนเล็กชั้น 7)-20
ห้องนันทนาการ 5 (gym ชั้น7)-300-500
ห้องสมุด-100

ประเภทห้องเรียน​

Previous
Next
รายการอัตราค่าเช่าเต็มวันจำนวนคน
ห้องเรียนรวม (L)-100
ห้องเรียนรวม (M)-45
ห้องเรียนรวม (S)-25

ประเภทพื้นที่เอนกประสงค์​

Previous
Next
รายการอัตราค่าเช่าเต็มวันจำนวนคน
ห้องเรียนรวม (L)-100
ห้องเรียนรวม (M)-45
ห้องเรียนรวม (S)-25

อัตราค่าเบี้ยเลี้ยงและพนักงานดูแลทำความสะอาด

ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ควบคุม

ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานดูแลความสะอาด

กำหนดเวลาในการใช้สถานที่

6. อุปกรณ์โสตฯ พื้นฐานที่มีบริการ