บริการเช่าอาคารสถานที่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้มีความประสงค์เปิดให้บริการอาคารสถานที่ของวิทยาลัยฯ จึงใช้อาคารสถานที่และกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมดังนี้

  1. อาคารสถานที่ของวิทยาลัยฯมีไว้เพื่อกิจกรรมของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นวัตถุประสงค์หลัก หน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกจะขอเช่าอาคารสถานที่ได้ต่อเมื่อสถานที่ที่ต้องการขอเช่านั้นว่างจากกิจกรรมของวิทยาลัยฯ
  2. การขอเช่า
  • การขอเช่าอาคารสถานที่ผู้ขอเช้าต้องยื่นเรื่องขอเช่าสถานที่ผ่านสำนักธุรกิจและบริการเพื่อนำเสนอให้ประธานกรรมการบริหารหรือผู้อำนวยการวิทยาลัยฯอนุมัติเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยชื่อเสียงวิทยาลัยฯหรือก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่พื้นที่ใกล้เคียงหรือเป็นกิจกรรมขัดต่อจารีตประเพณีศีลธรรมวิทยาลัยฯมีสิทธิที่จะไม่อนุญาตให้เช่าอาคารสถานที่ได้
  • หน่วยงานภายในหรือบุคคลภายนอกวิทยาลัยฯที่ต้องการใช้สถานที่ของทางวิทยาลัยฯจัดกิจกรรมที่มีรายได้จะต้องชำระค่าธรรมเนียมให้แก่วิทยาลัยฯตามที่กำหนดไว้
  • หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกวิทยาลัยฯ ที่ขอเช่าสถานที่จะต้องชำระค่าประกันความเสียหายเป็นเงิน 5,000 บาท และหากผู้ขอใช้สถานที่แล้วเกิดความเสียหายต่อห้องประชุม หรือ บริเวณพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งครุภัณฑ์ หรือ โสตทัศนูปกรณ์อื่น ผู้ขอใช้บริการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดแต่หากไม่มีสิ่งใดเสียหายผู้ขอใช้บริการจะได้รับเงินค่าประกันความเสียหายคืนภายใน 7 วัน
  • ในกรณีผู้ขอใช้บริการต้องการลดหย่อนค่าธรรมเนียมเป็นกรณีพิเศษ ให้ดำเนินการจัดทำหนังสือถึง ประธานกรรมการบริหาร หรือ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยเหตุผล เพื่อนำเรียนพิจารณ
  • หากผู้ขอใช้บริการไม่ปฏิบัติตามระเบียบการใช้ห้องประชุม วิทยาลัยฯมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกสัญญา โดยผู้ขอใช้บริการไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น

อัตราค่าเช่าสถานที่

ประเภทห้องประชุม​

Previous
Next
รายการอัตราค่าเช่าเต็มวันจำนวนคน
ห้องประชุม SIBA Convention เต็มห้อง30,000300-600
ห้องประชุม SIBA Convention ครึ่งห้อง25,000100-250
ห้องประชุมครูเพทาย18,00020-50
ห้องประชุม ERC ชั้น 110,000100-150
ห้องประชุม ERC ชั้น 218,000100-151
ห้องประชุมเล็ก ERC ชั้น 25,00010-30
ห้องประชุม ERC ชั้น 3 Room 12,00012
ห้อประชุม ERC ชั้น 3 Room 23,00020

ประเภทห้องปฏิบัติการ

Previous
Next
รายการอัตราค่าเช่าเต็มวันจำนวนคน
ห้องปฏิบัติการศูนย์คอมพิวเตอร์ (5508)30,00090
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (5411)15,00045
ห้องปฏิบัติการผสมเครื่องดื่ม8,00050
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์5,00050
ห้องปฏิบัติการครัว20,00050
ห้องปฏิบัติการเบเกอรี่10,00020
ห้องปฏิบัติการโรงแรม (ห้องพัก)1,0002
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ERC ชั้น 310,000

ประเภทห้องจัดเลี้ยง​

Previous
Next
รายการอัตราค่าเช่าเต็มวันจำนวนคน
ห้องอาหารครูยุลา20,000150

ประเภทห้องนันทนาการ​

รายการอัตราค่าเช่าเต็มวันจำนวนคน
ห้องนันทนาการ 1 (ห้อง222)7,000100
ห้องนันทนาการ 3 (ห้อง5513)8,00045-50
ห้องนันทนาการ 4 (ห้องเรียนเล็กชั้น 7)3,00020
ห้องนันทนาการ 5 (gym ชั้น7)10,000-20,000300-500
ห้องสมุด5,000100

ประเภทห้องเรียน​

Previous
Next
รายการอัตราค่าเช่าเต็มวันจำนวนคน
ห้องเรียนรวม (L)7,000100
ห้องเรียนรวม (M)5,00045
ห้องเรียนรวม (S)3,00025

ประเภทพื้นที่เอนกประสงค์​

Previous
Next
รายการอัตราค่าเช่าเต็มวันจำนวนคน
ห้องเรียนรวม (L)7,000100
ห้องเรียนรวม (M)5,00045
ห้องเรียนรวม (S)3,00025

อัตราค่าเบี้ยเลี้ยงและพนักงานดูแลทำความสะอาด

ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ควบคุม

ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานดูแลความสะอาด

กำหนดเวลาในการใช้สถานที่

6. อุปกรณ์โสตฯ พื้นฐานที่มีบริการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ : 029392853 – 55
โทรสาร : 02 512 3722

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน

Line ID : @sibacollege

ติดตาม SIBA College บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright © 2021 SIBA College. All rights reserved. Web by Mountain Studio
X