รายงานแผนการสอน

แผนการสอนประจำภาคเรียนที่
1/2561

สาขาวิชาลำดับที่อาจารย์ผู้สอนจำนวนวิชาที่สอนรหัสวิชาชื่อวิชาแผนการสอน
กลุ่มวิชาการบัญชี ปวช
1อ.อัชชญา วุฑฒิรักษ์2
56-2200-1002การบัญชีเบื้องต้น 1
56-2201-2002การบัญชีห้างหุ้นส่วน
2อ.ณัฐเกียรติ ฉิมภู่3
56-2200-1002การบัญชีเบื้องต้น 1
56-2201-2102การบัญชีเช่าซื้อ และฝากขาย
57-3201-2005การบัญชีชั้นสูง 1
3อ.นันทิพร ม่วงแจ่ม2
56-2201-2006ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี
57-3201-2106การสอบบัญชี
4อ.ภคพงศ์ นัยพัฒน์3
56-2201-2102การบัญชีเช่าซื้อ และฝากขาย
57-3201-2001การบัญชีชั้นกลาง 1
57-3201-2004การบัญชีต้นทุน 2
กลุ่มวิชาการตลาด ปวช
5อ.ศิวิไลซ์ ทองสมบูรณ์0
6อ.สุมิตตา พูลสุขเสริม4
56-2202-2104การบรรจุภัณฑ์
56-2202-2109การจัดการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
57-3202-2002พฤติกรรมผู้บริโภค
57-3202-2106การสร้างตราสินค้า
7อ.ณัฐชญาภรณ์ มันทรา4
56-2202-2002การหาข้อมูลทางการตลาด
56-2202-2003การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม
57-3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
57-3202-2001การจัดการขาย
กลุ่มวิชาทักษะชีวิต
8อ.ชนิศา แจ้งอรุณ2
56-2000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน
57-3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ
9อ.พรรณี คงกระพันธ์2
57-3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ
57-3200-1002หลักการจัดการ
10อ.วิริทธิ์นันท์ ทองอนันต์1
56-2000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
11อ.งามตา บุญยะพรรค2
56-2000-1402คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ
57-3000-1401คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
12อ.อัครชัย ปัญญาคม2
56-2000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
56-2000-1503ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย
13อ.บำเรอ ศรีสุขใส2
56-2000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
56-2702-2110ศิลปกรรมไทย
14อ.วาสนา สดับพงษ์2
56-2000-1503ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย
57-3000-1501ชีวิตกับสังคมไทย
15อ.สลักจิตร กันตนิกข์3
56-2000-1402คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ
56-2204-2004คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
57-3000-1314วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
16อ.กรณิศ เกิดสืบมา2
56-2000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน
56-2000-1607เพศวิถีศึกษา
17อ.นิภารัตน์ ทองโคตร2
56-2701-2002การพัฒนาบุคลิกภาพ
57-3000-1501ชีวิตกับสังคมไทย
18อ.วีระกานต์ นิตสุนทร1
56-2000-1607เพศวิถีศึกษา
19อ.นาถอนงค์ ตาไคร้2
56-2000-1303วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ
56-2000-1304วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพศิลปกรรม
20อ.ธิดารัตน์ รอตมงคลดี1
56-2000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
21อ.กรรณิกา ลาพึง2
56-2000-1303วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ
56-2000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
22อ.กมลวรรณ เขียนแป๊ะ1
56-2000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.
23อ.ชุติพัทธ์ ช่างประดิษฐ์1
56-2001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ
24อ.วิโรจน์ เด่นวานิช3
56-2204-2103โปรแกรมตารางคำนวณ
56-2204-2106โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ
57-3204-2002การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง
25อ.ปนัดดา วรกานต์ทิวัตถ์3
56-2204-2101องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์
56-2204-2108โปรแกรมประมวลผลคำ
56-2308-2008คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
26อ.ทัศนีย์ ศรีภุมมา3
56-2204-2002ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น
56-2204-2005คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา
57-3204-2001การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการติดตั้งซอฟต์แวร์
27อ.ทิวาพร ชุมวรฐายี2
56-2204-2108โปรแกรมประมวลผลคำ
57-3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
28อ.เกสรา ฉายารัตน์3
56-2204-2105โปรแกรมกราฟิก
56-2204-2108โปรแกรมประมวลผลคำ
57-3204-2006การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
29อ.ธีรภัทร พึ่งเนตร3
56-2209-2101การใช้คอมพิวเตอร์ในธุรกิจสถานพยาบาล
56-2308-9006เทคโนโลยีสารสนเทศ
57-3204-2103การประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม
กลุ่มวิชาการโรงแรม ปวช.
30อ.ธนัช ไวว่อง1
56-2701-2118งานซักรีด
31อ.เทอดเกียรติ สุริยศ2
56-2701-2006ภัตตาคารและการจัดเลี้ยง
57-3701-2304บาร์และเครื่องดื่ม
32อ.ขนิษฐา คงเพิ่มพูล2
56-2701-2004งานแม่บ้านโรงแรม
57-3701-2001การจัดการงานส่วนหน้าโรงแรม
33อ.วิฑูรย์ ขำอยู่2
56-2701-2003งานครัวโรงแรม
57-3701-2407อาหารไทย
34อ.ณัฐิวุฒิ รอดพันธุ์5
56-2702-2102ทรัพยากรท่องเที่ยวภาคกลางและภาคตะวันออก
56-2702-2104ทรัพยากรท่องเที่ยวภาคใต้
57-3702-2003พฤติกรรมและวัฒนธรรมนักท่องเที่ยว
57-3702-2109การดำเนินงานการท่องเที่ยวเดินป่า
57-3702-2115การท่องเที่ยวในประชาคมอาเซียน
35อ.พิมพ์ชนก พราหมณ์ลอย3
56-2701-2001ความปลอดภัยในโรงแรม
56-2702-2002การพัฒนาบุคลิกภาพในงานบริการ
57-3701-2411เบเกอรี่
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ ปวช.
36อ.0
37อ.วิภาคย์ สฤกภัค2
56-2212-2001ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
57-3000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม
38อ.หทัยรัตน์ ไชยสาส์น2
56-2212-2113ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์
57-3000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม
39อ.ศิวรานันท์ ร่มจำปา4
56-2000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
56-2000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
56-2000-1203ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1
56-2212-2008ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ
40อ.Lin Wen1
56-2212-2118ภาษาจีน 1
41อ.Lin Kuan Miao3
56-2212-2118ภาษาจีน 1
56-2212-2120ภาษาจีน 3
57-3212-2134ภาษาจีน 1
42อ.รุจพร เจริญวีรกุล0
43อ.เขมิกานต์ วีระพันธ์1
56-2701-2010ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
44อ.สวีวัล หลิน1
56-2212-2118ภาษาจีน 1
กลุ่มวิชาการบัญชี ปวส
45อ.วัลภา เก่งอักษร1
56-2201-2105การบัญชีกิจการพิเศษ
46อ.ถาวร ประรงค์ทอง3
56-2200-1002การบัญชีเบื้องต้น 1
56-2201-2001การบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า
57-3201-2109การบัญชีการเงิน
47อ.ณัฐรดา กาฬภักดี2
56-2201-2001การบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า
56-2201-2101การบัญชีสินค้าและระบบบัญชีเดี่ยว
48อ.ชรินทร ชะเอมเทส3
56-2200-1002การบัญชีเบื้องต้น 1
56-2201-2107การบัญชีตั๋วเงิน
57-3201-2101ระบบบัญชี
กลุ่มวิชาธุรกิจสถานพยาบาล ปวช.
49อ.อารีย์ ศรีตระกูล1
56-2209-2006การดูแลผู้สูงอายุ
กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ปวช.
50อ.ไพฑูรย์ พันธ์วิเศษ3
56-2300-1005การวาดเขียนพื้นฐาน
56-2300-1007การเขียนแบบทัศนียวิทยา
56-2308-2101องค์ประกอบศิลป์เพื่องานออกแบบ
51อ.ชานันท์ หัสสรังสี4
56-2300-1002ความคิดสร้างสรรค์
56-2308-2004การสร้างภาพกราฟิก
57-3300-1001การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
57-3308-2005หลักการออกแบบกราฟิก
52อ.ปนิษฐา รุ่งกรุด2
56-2308-2005กราฟิกสารสนเทศ
56-2308-2101องค์ประกอบศิลป์เพื่องานออกแบบ
กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว ปวช.
53อ.มนตรี สายหนู6
56-2700-1007ธุรกิจโรงแรม
56-2702-2008การจัดนำเที่ยว
56-2702-2115การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
56-2702-8501โครงการ
57-3701-2007สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ
57-3702-2004การจัดการธุรกิจนำเที่ยว
54อ.วินิญากรณ์ วัตรสติ1
57-3700-1002หลักการดำเนินงานโรงแรม
กลุ่มวิชาการตลาด ปวส.
55อ.อัญชุลี เศาภายน4
56-2200-1001เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
56-2202-2006การส่งเสริมการขาย
57-3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
57-3200-1001หลักเศรษฐศาสตร์
56อ.ปัญญา สนิทนอก4
56-2200-1004การขายเบื้องต้น 1
56-2202-2001ศิลปะการขาย
57-3200-1003หลักการตลาด
57-3202-2007การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน
57อ.กัญญานี รักยศ3
56-2200-1001เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
56-2202-2004การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ
57-3202-2003นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา
กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส.
58อ.จีราวรรณ มาลัยแก้ว2
56-2001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
56-2308-9005พิมพ์ดีดไทย-อังกฤษเพื่องานคอมพิวเตอร์กราฟิก
59อ.ม.ล.ภานุช พริ้งพัฒนพงษ์2
56-2200-1006พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น
56-2203-2103การใช้เครื่องใช้สำนักงาน
60อ.วิภาพักตร์ สู่บุญ1
56-2200-1006พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น
61อ.พัชรินทร์ ศรีชาติ2
56-2203-2003การจัดเก็บเอกสาร
56-2203-2103การใช้เครื่องใช้สำนักงาน
62อ.ศิวรุจน์ ศรีแจ่มใส3
56-2204-2007การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด
56-2204-2108โปรแกรมประมวลผลคำ
57-3204-2101การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
63อ.ปวีนา เพชรน้อย3
56-2204-2108โปรแกรมประมวลผลคำ
56-2308-2001ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่องานกราฟิก
57-3204-2007การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
64อ.กุลวีณ์ เกษมสุข1
56-2001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ ปวส.
65อ.เบญจมาศ พักตร์ฉัตร์ทัน2
56-2212-2006ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
57-3212-2001การสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
66อ.วาณี โรจนดิษฐ์2
56-2000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
56-2000-1203ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1
67อ.นิวัฒน์ งามเขต2
56-2000-1203ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1
57-3000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม
68อ.เสริมสุข ทิพยมาตย์3
56-2000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
56-2000-1203ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1
56-2212-2003การอ่านเอกสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ปวส.
69อ.ทศพล เกาะสมบัติ3
56-2308-2307ออกแบบแอนิเมชั่น 2 มิติ
57-3308-2002การตัดแต่งภาพดิจิตอล
57-3308-2006ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก
70อ.จิตติพงษ์ รุ่งกรุด4
57-3300-1003การสร้างสรรค์การจัดงาน
57-3308-2001หลักการถ่ายภาพดิจิตอล
57-3308-2007เทคนิคการนำเสนอ
57-3308-2201การตัดต่อบันทึกเสียงดิจิตอล
กลุ่มวิชาการโรงแรม ปวส.
71อ.อลิศรา พูลทอง3
56-2700-1003ศิลปะการให้บริการ
56-2701-2111โภชนาการและอนามัยอาหาร
57-3700-1003ศิลปะการต้อนรับและการบริการ
72อ.ฉัตรวรุณ นงค์ภา1
56-2700-1003ศิลปะการให้บริการ
73อ.สุวรรณญา กาฬแก้ว3
56-2701-2109แกะสลักผักและผลไม้
56-2702-2005อาหารและเครื่องดื่มเพื่อการท่องเที่ยว
57-3701-2004ครัวและการประกอบอาหารโรงแรม
74อ.หาญกล้า ปัญญา1
56-2701-2005งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว ปวส.
75อ.อิงอร แสนทวีสุข5
56-2212-2103ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
56-2702-2004ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
56-2702-2006มัคคุเทศก์
57-3702-2001ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย
57-3702-2104ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยว
76อ.วันธงชัย ชีวะกลินศักดิ์4
56-2700-1001อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
56-2700-1006การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
56-2702-2009มาตรฐานการท่องเที่ยว
57-3702-2007การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
รวมวิชาที่สอนประจำเทอม176รวมแผนการสอนที่ส่งแล้ว165
ร้อยละของแผนการสอน93.75 %

 

 
 

แผนการสอนประจำภาคเรียนที่ 2/2561

สาขาวิชา ลำดับที่ อาจารย์ผู้สอน จำนวนวิชาที่สอน รหัสวิชา ชื่อวิชา แผนการสอน
กลุ่มวิชาการบัญชี ปวช
1 อ.อัชชญา วุฑฒิรักษ์ 5
56-2000-2010 กิจกรรมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม4
56-2000-2016 กิจกรรมโครงการ 4
56-2200-1003 การบัญชีเบื้องต้น 2
56-2201-2008 กระบวนการจัดทำบัญชี
56-2202-9003 การบริหารเวลา
2 อ.ณัฐเกียรติ ฉิมภู่ 5
56-2000-2012 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
56-2201-8503 โครงการ 2
56-2202-9003 การบริหารเวลา
57-3201-2002 การบัญชีชั้นกลาง 2
57-3201-2006 การบัญชีชั้นสูง 2
3 อ.นันทิพร ม่วงแจ่ม 6
56-2000-2012 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
56-2201-2005 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี
56-2201-2007 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี
56-2201-8503 โครงการ 2
56-2202-2101 การจัดซื้อเบื้องต้น
57-3201-2007 การบัญชีภาษีอากร
4 อ.ภคพงศ์ นัยพัฒน์ 4
57-3000*2004 กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม 4
57-3200-9001 กฎหมายธุรกิจ
57-3201-2102 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี
57-3201-8503 โครงการ 2
กลุ่มวิชาการตลาด ปวช
5 อ.ศิวิไลซ์ ทองสมบูรณ์ 4
56-2200-1005 การขายเบื้องต้น 2
56-2202-2008 การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย
56-2202-2103 การค้าปลีกและการค้าส่ง
57-3202-2102 การตลาดบริการ
6 อ.สุมิตตา พูลสุขเสริม 6
56-2202-2113 การขายออนไลน์
57-3000*2002 กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม 2
57-3000*2006 กิจกรรมโครงการ ปวส.2
57-3200-0003 การเป็นผู้ประกอบการ
57-3202-2006 กลยุทธ์การตลาด
57-3202-2103 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
7 อ.ณัฐชญาภรณ์ มันทรา 2
57-3000*2004 กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม 4
57-3202-8503 โครงการ 2
กลุ่มวิชาทักษะชีวิต
8 อ.ชนิศา แจ้งอรุณ 5
56-2000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
56-2000-2008 กิจกรรมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 2
56-2000-2014 กิจกรรมโครงการ 2
56-2210-9001 มนุษยสัมพันธ์
57-3300-1002 ศิลปะและวัฒนธรรม
9 อ.พรรณี คงกระพันธ์ 2
56-2700-1002 ศิลปวัฒนธรรมไทย
57-3000-1101 ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ
10 อ.วิริทธิ์นันท์ ทองอนันต์ 1
56-2000-2002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
11 อ.งามตา บุญยะพรรค 2
56-2000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
57-3000-1401 คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
12 อ.อัครชัย ปัญญาคม 3
56-2001-1003 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
57-3000-1501 ชีวิตกับสังคมไทย
57-3702-2006 กฎหมายเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
13 อ.บำเรอ ศรีสุขใส 4
56-2000-2008 กิจกรรมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 2
56-2000-2014 กิจกรรมโครงการ 2
56-2001-1003 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
56-2700-1002 ศิลปวัฒนธรรมไทย
14 อ.วาสนา สดับพงษ์ 5
56-2700-1002 ศิลปวัฒนธรรมไทย
57-3000*2002 กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม 2
57-3000*2006 กิจกรรมโครงการ ปวส.2
57-3000-1501 ชีวิตกับสังคมไทย
57-3000-1601 การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม
15 อ.สลักจิตร กันตนิกข์ 4
56-2000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
57-3000*2002 กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม 2
57-3000*2006 กิจกรรมโครงการ ปวส.2
57-3000-1306 วิทยาศาสตร์งานธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม
16 อ.กรณิศ เกิดสืบมา 5
56-2000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
56-2000-2010 กิจกรรมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม4
56-2000-2016 กิจกรรมโครงการ 4
56-2203-2009 การพัฒนาบุคลิกภาพ
56-2210-9001 มนุษยสัมพันธ์
17 อ.นิภารัตน์ ทองโคตร 5
56-2000-2008 กิจกรรมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 2
56-2000-2014 กิจกรรมโครงการ 2
56-2209-2010 การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
56-2700-1002 ศิลปวัฒนธรรมไทย
57-3000-1601 การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม
18 อ.วีระกานต์ นิตสุนทร 0
19 อ.นาถอนงค์ ตาไคร้ 4
56-2000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
56-2000-2010 กิจกรรมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม4
56-2000-2016 กิจกรรมโครงการ 4
57-3000-1306 วิทยาศาสตร์งานธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม
20 อ.ธิดารัตน์ รอตมงคลดี 1
56-2000-2002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
21 อ.กรรณิกา ลาพึง 2
56-2000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
56-2000-2002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
22 อ.กมลวรรณ เขียนแป๊ะ 1
56-2000-2002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.
23 อ.ชุติพัทธ์ ช่างประดิษฐ์ 4
56-2000-2008 กิจกรรมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 2
56-2000-2014 กิจกรรมโครงการ 2
56-2001-1001 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ
56-2200-1007 พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น
24 อ.วิโรจน์ เด่นวานิช 5
56-2000-2012 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
56-2001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
56-2204-2108 โปรแกรมประมวลผลคำ
56-2204-8503 โครงการ 2
56-2701-2009 คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม
25 อ.ปนัดดา วรกานต์ทิวัตถ์ 0
26 อ.ทัศนีย์ ศรีภุมมา 7
56-2000-2010 กิจกรรมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม4
56-2000-2016 กิจกรรมโครงการ 4
56-2001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
56-2204-2003 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
56-2308-9003 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
57-3200-0010 คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา
57-3204-2003 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
27 อ.ทิวาพร ชุมวรฐายี 6
56-2000-2010 กิจกรรมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม4
56-2000-2016 กิจกรรมโครงการ 4
56-2001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
56-2204-2104 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
57-3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
57-3700-0003 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
28 อ.เกสรา ฉายารัตน์ 6
56-2001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
57-3000*2002 กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม 2
57-3000*2006 กิจกรรมโครงการ ปวส.2
57-3204-2005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
57-3204-2106 การพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ
57-3308-9001 การออกแบบเว็บเพจ
29 อ.ธีรภัทร พึ่งเนตร 3
56-2204-2008 โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
57-3204-2004 ระบบจัดการฐานข้อมูล
57-3204-2102 เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์
กลุ่มวิชาการโรงแรม ปวช.
30 อ.ธนัช ไวว่อง 2
56-2000-2012 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
57-3701-2201 การซักรีดและห้องผ้า
31 อ.เทอดเกียรติ สุริยศ 2
57-3000*2004 กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม 4
57-3701-2003 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
32 อ.ขนิษฐา คงเพิ่มพูล 4
56-2701-2008 งานส่วนหน้าโรงแรม
57-3000*2002 กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม 2
57-3000*2006 กิจกรรมโครงการ ปวส.2
57-3701-2002 การจัดการงานแม่บ้านโรงแรม
33 อ.วิฑูรย์ ขำอยู่ 2
57-3000*2004 กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม 4
57-3701-2403 อาหารตะวันตก1
34 อ.ณัฐิวุฒิ รอดพันธุ์ 5
56-2000-2012 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
56-2702-2003 ธุรกิจขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว
57-3700-0004 บุคลิกภาพสำหรับธุรกิจบริการ
57-3700-1001 การดำเนินงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
57-3702-2005 งานมัคคุเทศก์
35 อ.พิมพ์ชนก พราหมณ์ลอย 2
56-2000-2012 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
56-2701-2108 เบเกอรี่
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ ปวช.
36 อ. 0
37 อ.วิภาคย์ สฤกภัค 4
56-2000-1205 การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวัน
56-2212-2116 การอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ
57-3000-1206 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
57-3212-2005 การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ
38 อ.หทัยรัตน์ ไชยสาส์น 4
57-3000*2002 กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม 2
57-3000*2006 กิจกรรมโครงการ ปวส.2
57-3000-1206 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
57-3701-2006 สนทนาภาษาอังกฤษเพื่องานโรงแรม
39 อ.ศิวรานันท์ ร่มจำปา 3
56-2000-1202 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
56-2212-2002 สนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
57-3000-1206 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
40 อ.Lin Wen 1
56-2212-2119 ภาษาจีน 2
41 อ.Lin Kuan Miao 1
56-2212-2119 ภาษาจีน 2
42 อ.รุจพร เจริญวีรกุล 0
43 อ.เขมิกานต์ วีระพันธ์ 3
56-2000-1202 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
56-2000-1205 การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวัน
56-2212-2105 ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการโรงแรม
44 อ.สวีวัล หลิน 0
กลุ่มวิชาการบัญชี ปวส
45 อ.วัลภา เก่งอักษร 5
56-2201-2003 การบัญชีบริษัทจำกัด
56-2202-9003 การบริหารเวลา
57-3000*2002 กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม 2
57-3000*2006 กิจกรรมโครงการ ปวส.2
57-3200-0004 หลักการบัญชีเบื้องต้น 2
46 อ.ถาวร ประรงค์ทอง 4
56-2000-2010 กิจกรรมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม4
56-2000-2016 กิจกรรมโครงการ 4
56-2200-1003 การบัญชีเบื้องต้น 2
56-2201-2008 กระบวนการจัดทำบัญชี
47 อ.ณัฐรดา กาฬภักดี 6
56-2000-2008 กิจกรรมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 2
56-2000-2014 กิจกรรมโครงการ 2
56-2200-1003 การบัญชีเบื้องต้น 2
56-2201-2004 การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น
56-2202-9003 การบริหารเวลา
57-3201-2003 การบัญชีต้นทุน 1
48 อ.ชรินทร ชะเอมเทส 6
56-2000-2008 กิจกรรมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 2
56-2000-2014 กิจกรรมโครงการ 2
56-2200-1003 การบัญชีเบื้องต้น 2
56-2201-2106 การบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ
56-2202-9003 การบริหารเวลา
57-3201-2110 การบัญชีบริหาร
กลุ่มวิชาธุรกิจสถานพยาบาล ปวช.
49 อ.อารีย์ ศรีตระกูล 0
กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ปวช.
50 อ.ไพฑูรย์ พันธ์วิเศษ 5
56-2300-1001 สุนทรียศาสตร์พื้นฐาน
56-2300-1003 ศิลปนิยม
56-2300-1004 องค์ประกอบศิลป์
56-2300-1006 ศิลปะไทย
57-3300-0002 การวาดเขียนเพื่องานอาชีพ
51 อ.ชานันท์ หัสสรังสี 5
56-2000-2012 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
56-2308-2002 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานสิ่งพิมพ์
56-2308-2003 การออกแบบนิเทศศิลป์
56-2308-2104 การออกแบบป้ายในงานโฆษณา
56-2308-8503 โครงการ 2
52 อ.ปนิษฐา รุ่งกรุด 5
56-2000-2012 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
56-2308-2008 คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
56-2308-8503 โครงการ 2
57-3308-2102 จิตรกรรมดิจิตอล
57-3308-2104 การสร้างสรรค์ภาพสามมิติด้วยคอมพิวเตอร์
กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว ปวช.
53 อ.มนตรี สายหนู 5
56-2000-2012 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
56-2702-2007 นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว
56-2702-2101 ทรัพยากรท่องเที่ยวภาคเหนือและภาคตะวันตก
56-2702-2113 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
57-3702-2111 การดำเนินงานการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
54 อ.วินิญากรณ์ วัตรสติ 3
56-2000-2008 กิจกรรมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 2
56-2000-2014 กิจกรรมโครงการ 2
56-2701-2117 อาหารไทย
กลุ่มวิชาการตลาด ปวส.
55 อ.อัญชุลี เศาภายน 2
56-2000-2012 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
56-2202-8503 โครงการ 2
56 อ.ปัญญา สนิทนอก 6
56-2000-2010 กิจกรรมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม4
56-2000-2016 กิจกรรมโครงการ 4
56-2200-1005 การขายเบื้องต้น 2
57-3200-1003 หลักการตลาด
57-3202-2104 สัมมนาการตลาด
57-3202-2105 การนำเข้าและการส่งออก
57 อ.กัญญานี รักยศ 7
56-2000-2008 กิจกรรมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 2
56-2000-2014 กิจกรรมโครงการ 2
56-2001-1002 การเป็นผู้ประกอบการ
56-2202-2005 การโฆษณา
57-3200-0006 การพัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาด
57-3202-2004 การสื่อสารการตลาด
57-3202-2005 การวิจัยการตลาด
กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส.
58 อ.จีราวรรณ มาลัยแก้ว 4
56-2000-2008 กิจกรรมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 2
56-2000-2014 กิจกรรมโครงการ 2
56-2001-1002 การเป็นผู้ประกอบการ
57-3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
59 อ.ม.ล.ภานุช พริ้งพัฒนพงษ์ 3
56-2000-2010 กิจกรรมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม4
56-2000-2016 กิจกรรมโครงการ 4
56-2200-1007 พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น
60 อ.วิภาพักตร์ สู่บุญ 3
56-2000-2008 กิจกรรมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 2
56-2000-2014 กิจกรรมโครงการ 2
56-2204-2108 โปรแกรมประมวลผลคำ
61 อ.พัชรินทร์ ศรีชาติ 4
56-2000-2010 กิจกรรมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม4
56-2000-2016 กิจกรรมโครงการ 4
56-2203-2004 งานสารบรรณ
56-2700-1005 เครื่องใช้สำนักงานในงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
62 อ.ศิวรุจน์ ศรีแจ่มใส 6
56-2000-2012 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
56-2001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
56-2204-2001 คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
56-2204-2009 การสร้างเว็บไซต์
56-2204-8503 โครงการ 2
57-3204-2105 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
63 อ.ปวีนา เพชรน้อย 4
56-2204-2006 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
56-2204-2107 การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด
57-3000*2004 กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม 4
57-3204-8503 โครงการ 2
64 อ.กุลวีณ์ เกษมสุข 4
56-2000-2010 กิจกรรมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม4
56-2000-2016 กิจกรรมโครงการ 4
56-2001-1004 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
56-2200-1007 พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ ปวส.
65 อ.เบญจมาศ พักตร์ฉัตร์ทัน 4
56-2212-2004 การเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1
56-2212-2007 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน
57-3200-0012 หลักการใช้ภาษาอังกฤษ
57-3212-2002 การสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
66 อ.วาณี โรจนดิษฐ์ 5
56-2000-1202 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
56-2000-1205 การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวัน
56-2000-2010 กิจกรรมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม4
56-2000-2016 กิจกรรมโครงการ 4
56-2212-2112 สนทนาภาษาอังกฤษในงานธุรกิจสถานพยาบาล
67 อ.นิวัฒน์ งามเขต 0
68 อ.เสริมสุข ทิพยมาตย์ 6
56-2000-1205 การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวัน
56-2000-2012 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
56-2212-2005 ภาษาอังกฤษเพื่องานสำนักงาน
56-2212-2108 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขาย
56-2212-8503 โครงการ 2
57-3212-2102 ภาษาอังกฤษงานเพื่องานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ปวส.
69 อ.ทศพล เกาะสมบัติ 6
56-2308-2007 กราฟิกแอนิเมชั่น
56-2308-2103 คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ
57-3000*2004 กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม 4
57-3308-2004 การตัดต่อภาพเคลื่อนไหวดิจิตอล
57-3308-2103 การออกแบบเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
57-3308-8503 โครงการ 2
70 อ.จิตติพงษ์ รุ่งกรุด 6
56-2308-2006 กราฟิกวีดิทัศน์
56-2308-2309 เทคนิคการนำเสนองานคอมพิวเตอร์กราฟิก
57-3000*2002 กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม 2
57-3000*2006 กิจกรรมโครงการ ปวส.2
57-3308-2003 หลักการวีดิทัศน์ดิจิตอล
57-3308-9004 การผลิตสื่อโฆษณา
กลุ่มวิชาการโรงแรม ปวส.
71 อ.อลิศรา พูลทอง 0
72 อ.ฉัตรวรุณ นงค์ภา 0
73 อ.สุวรรณญา กาฬแก้ว 4
56-2000-2012 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
56-2209-2009 โภชนาการเบื้องต้น
56-2701-2120 การจัดดอกไม้
57-3701-2412 การจัดดอกไม้และการแกะสลักเชิงธุรกิจ
74 อ.หาญกล้า ปัญญา 2
56-2701-2007 เครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม
57-3000*2002 กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม 2
กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว ปวส.
75 อ.อิงอร แสนทวีสุข 6
56-2000-2010 กิจกรรมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม4
56-2000-2016 กิจกรรมโครงการ 4
56-2702-2001 ธุรกิจท่องเที่ยว
56-2702-2103 ทรัพยากรท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
57-3702-2002 ไทยศึกษาสำหรับการท่องเที่ยว
57-3702-2105 ภาษาอังกฤษสำหรับงานมัคคุเทศก์
76 อ.วันธงชัย ชีวะกลินศักดิ์ 5
56-2700-1004 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
56-2702-2122 การท่องเที่ยวอาเซียน
57-3000*2004 กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม 4
57-3701-2005 การตลาดเพื่อธุรกิจบริการ
57-3702-2112 การดำเนินงานการท่องเที่ยวชุมชนและโฮมสเตย์
รวมวิชาที่สอนประจำเทอม 447 รวมแผนการสอนที่ส่งแล้ว 94
ร้อยละของแผนการสอน 21.03 %
X