The School for Future Citizens
  info@siba.ac.th
  02 939 3000

รายงานแผนการสอน

หน้าหลัก       หน่วยงานภายใน       การประกันคุณภาพภายใน       รายงานแผนการสอน

แผนการสอนประจำภาคเรียนที่
1/2561

สาขาวิชาลำดับที่อาจารย์ผู้สอนจำนวนวิชาที่สอนรหัสวิชาชื่อวิชาแผนการสอน
กลุ่มวิชาการบัญชี ปวช
1อ.อัชชญา วุฑฒิรักษ์2
56-2200-1002การบัญชีเบื้องต้น 1
56-2201-2002การบัญชีห้างหุ้นส่วน
2อ.ณัฐเกียรติ ฉิมภู่3
56-2200-1002การบัญชีเบื้องต้น 1
56-2201-2102การบัญชีเช่าซื้อ และฝากขาย
57-3201-2005การบัญชีชั้นสูง 1
3อ.นันทิพร ม่วงแจ่ม2
56-2201-2006ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี
57-3201-2106การสอบบัญชี
4อ.ภคพงศ์ นัยพัฒน์3
56-2201-2102การบัญชีเช่าซื้อ และฝากขาย
57-3201-2001การบัญชีชั้นกลาง 1
57-3201-2004การบัญชีต้นทุน 2
กลุ่มวิชาการตลาด ปวช
5อ.ศิวิไลซ์ ทองสมบูรณ์0
6อ.สุมิตตา พูลสุขเสริม4
56-2202-2104การบรรจุภัณฑ์
56-2202-2109การจัดการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
57-3202-2002พฤติกรรมผู้บริโภค
57-3202-2106การสร้างตราสินค้า
7อ.ณัฐชญาภรณ์ มันทรา4
56-2202-2002การหาข้อมูลทางการตลาด
56-2202-2003การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม
57-3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
57-3202-2001การจัดการขาย
กลุ่มวิชาทักษะชีวิต
8อ.ชนิศา แจ้งอรุณ2
56-2000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน
57-3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ
9อ.พรรณี คงกระพันธ์2
57-3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ
57-3200-1002หลักการจัดการ
10อ.วิริทธิ์นันท์ ทองอนันต์1
56-2000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
11อ.งามตา บุญยะพรรค2
56-2000-1402คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ
57-3000-1401คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
12อ.อัครชัย ปัญญาคม2
56-2000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
56-2000-1503ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย
13อ.บำเรอ ศรีสุขใส2
56-2000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
56-2702-2110ศิลปกรรมไทย
14อ.วาสนา สดับพงษ์2
56-2000-1503ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย
57-3000-1501ชีวิตกับสังคมไทย
15อ.สลักจิตร กันตนิกข์3
56-2000-1402คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ
56-2204-2004คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
57-3000-1314วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
16อ.กรณิศ เกิดสืบมา2
56-2000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน
56-2000-1607เพศวิถีศึกษา
17อ.นิภารัตน์ ทองโคตร2
56-2701-2002การพัฒนาบุคลิกภาพ
57-3000-1501ชีวิตกับสังคมไทย
18อ.วีระกานต์ นิตสุนทร1
56-2000-1607เพศวิถีศึกษา
19อ.นาถอนงค์ ตาไคร้2
56-2000-1303วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ
56-2000-1304วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพศิลปกรรม
20อ.ธิดารัตน์ รอตมงคลดี1
56-2000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
21อ.กรรณิกา ลาพึง2
56-2000-1303วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ
56-2000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
22อ.กมลวรรณ เขียนแป๊ะ1
56-2000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.
23อ.ชุติพัทธ์ ช่างประดิษฐ์1
56-2001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ
24อ.วิโรจน์ เด่นวานิช3
56-2204-2103โปรแกรมตารางคำนวณ
56-2204-2106โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ
57-3204-2002การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง
25อ.ปนัดดา วรกานต์ทิวัตถ์3
56-2204-2101องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์
56-2204-2108โปรแกรมประมวลผลคำ
56-2308-2008คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
26อ.ทัศนีย์ ศรีภุมมา3
56-2204-2002ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น
56-2204-2005คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา
57-3204-2001การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการติดตั้งซอฟต์แวร์
27อ.ทิวาพร ชุมวรฐายี2
56-2204-2108โปรแกรมประมวลผลคำ
57-3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
28อ.เกสรา ฉายารัตน์3
56-2204-2105โปรแกรมกราฟิก
56-2204-2108โปรแกรมประมวลผลคำ
57-3204-2006การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
29อ.ธีรภัทร พึ่งเนตร3
56-2209-2101การใช้คอมพิวเตอร์ในธุรกิจสถานพยาบาล
56-2308-9006เทคโนโลยีสารสนเทศ
57-3204-2103การประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม
กลุ่มวิชาการโรงแรม ปวช.
30อ.ธนัช ไวว่อง1
56-2701-2118งานซักรีด
31อ.เทอดเกียรติ สุริยศ2
56-2701-2006ภัตตาคารและการจัดเลี้ยง
57-3701-2304บาร์และเครื่องดื่ม
32อ.ขนิษฐา คงเพิ่มพูล2
56-2701-2004งานแม่บ้านโรงแรม
57-3701-2001การจัดการงานส่วนหน้าโรงแรม
33อ.วิฑูรย์ ขำอยู่2
56-2701-2003งานครัวโรงแรม
57-3701-2407อาหารไทย
34อ.ณัฐิวุฒิ รอดพันธุ์5
56-2702-2102ทรัพยากรท่องเที่ยวภาคกลางและภาคตะวันออก
56-2702-2104ทรัพยากรท่องเที่ยวภาคใต้
57-3702-2003พฤติกรรมและวัฒนธรรมนักท่องเที่ยว
57-3702-2109การดำเนินงานการท่องเที่ยวเดินป่า
57-3702-2115การท่องเที่ยวในประชาคมอาเซียน
35อ.พิมพ์ชนก พราหมณ์ลอย3
56-2701-2001ความปลอดภัยในโรงแรม
56-2702-2002การพัฒนาบุคลิกภาพในงานบริการ
57-3701-2411เบเกอรี่
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ ปวช.
36อ.0
37อ.วิภาคย์ สฤกภัค2
56-2212-2001ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
57-3000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม
38อ.หทัยรัตน์ ไชยสาส์น2
56-2212-2113ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์
57-3000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม
39อ.ศิวรานันท์ ร่มจำปา4
56-2000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
56-2000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
56-2000-1203ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1
56-2212-2008ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ
40อ.Lin Wen1
56-2212-2118ภาษาจีน 1
41อ.Lin Kuan Miao3
56-2212-2118ภาษาจีน 1
56-2212-2120ภาษาจีน 3
57-3212-2134ภาษาจีน 1
42อ.รุจพร เจริญวีรกุล0
43อ.เขมิกานต์ วีระพันธ์1
56-2701-2010ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
44อ.สวีวัล หลิน1
56-2212-2118ภาษาจีน 1
กลุ่มวิชาการบัญชี ปวส
45อ.วัลภา เก่งอักษร1
56-2201-2105การบัญชีกิจการพิเศษ
46อ.ถาวร ประรงค์ทอง3
56-2200-1002การบัญชีเบื้องต้น 1
56-2201-2001การบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า
57-3201-2109การบัญชีการเงิน
47อ.ณัฐรดา กาฬภักดี2
56-2201-2001การบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า
56-2201-2101การบัญชีสินค้าและระบบบัญชีเดี่ยว
48อ.ชรินทร ชะเอมเทส3
56-2200-1002การบัญชีเบื้องต้น 1
56-2201-2107การบัญชีตั๋วเงิน
57-3201-2101ระบบบัญชี
กลุ่มวิชาธุรกิจสถานพยาบาล ปวช.
49อ.อารีย์ ศรีตระกูล1
56-2209-2006การดูแลผู้สูงอายุ
กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ปวช.
50อ.ไพฑูรย์ พันธ์วิเศษ3
56-2300-1005การวาดเขียนพื้นฐาน
56-2300-1007การเขียนแบบทัศนียวิทยา
56-2308-2101องค์ประกอบศิลป์เพื่องานออกแบบ
51อ.ชานันท์ หัสสรังสี4
56-2300-1002ความคิดสร้างสรรค์
56-2308-2004การสร้างภาพกราฟิก
57-3300-1001การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
57-3308-2005หลักการออกแบบกราฟิก
52อ.ปนิษฐา รุ่งกรุด2
56-2308-2005กราฟิกสารสนเทศ
56-2308-2101องค์ประกอบศิลป์เพื่องานออกแบบ
กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว ปวช.
53อ.มนตรี สายหนู6
56-2700-1007ธุรกิจโรงแรม
56-2702-2008การจัดนำเที่ยว
56-2702-2115การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
56-2702-8501โครงการ
57-3701-2007สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ
57-3702-2004การจัดการธุรกิจนำเที่ยว
54อ.วินิญากรณ์ วัตรสติ1
57-3700-1002หลักการดำเนินงานโรงแรม
กลุ่มวิชาการตลาด ปวส.
55อ.อัญชุลี เศาภายน4
56-2200-1001เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
56-2202-2006การส่งเสริมการขาย
57-3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
57-3200-1001หลักเศรษฐศาสตร์
56อ.ปัญญา สนิทนอก4
56-2200-1004การขายเบื้องต้น 1
56-2202-2001ศิลปะการขาย
57-3200-1003หลักการตลาด
57-3202-2007การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน
57อ.กัญญานี รักยศ3
56-2200-1001เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
56-2202-2004การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ
57-3202-2003นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา
กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส.
58อ.จีราวรรณ มาลัยแก้ว2
56-2001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
56-2308-9005พิมพ์ดีดไทย-อังกฤษเพื่องานคอมพิวเตอร์กราฟิก
59อ.ม.ล.ภานุช พริ้งพัฒนพงษ์2
56-2200-1006พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น
56-2203-2103การใช้เครื่องใช้สำนักงาน
60อ.วิภาพักตร์ สู่บุญ1
56-2200-1006พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น
61อ.พัชรินทร์ ศรีชาติ2
56-2203-2003การจัดเก็บเอกสาร
56-2203-2103การใช้เครื่องใช้สำนักงาน
62อ.ศิวรุจน์ ศรีแจ่มใส3
56-2204-2007การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด
56-2204-2108โปรแกรมประมวลผลคำ
57-3204-2101การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
63อ.ปวีนา เพชรน้อย3
56-2204-2108โปรแกรมประมวลผลคำ
56-2308-2001ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่องานกราฟิก
57-3204-2007การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
64อ.กุลวีณ์ เกษมสุข1
56-2001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ ปวส.
65อ.เบญจมาศ พักตร์ฉัตร์ทัน2
56-2212-2006ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
57-3212-2001การสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
66อ.วาณี โรจนดิษฐ์2
56-2000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
56-2000-1203ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1
67อ.นิวัฒน์ งามเขต2
56-2000-1203ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1
57-3000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม
68อ.เสริมสุข ทิพยมาตย์3
56-2000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
56-2000-1203ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1
56-2212-2003การอ่านเอกสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ปวส.
69อ.ทศพล เกาะสมบัติ3
56-2308-2307ออกแบบแอนิเมชั่น 2 มิติ
57-3308-2002การตัดแต่งภาพดิจิตอล
57-3308-2006ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก
70อ.จิตติพงษ์ รุ่งกรุด4
57-3300-1003การสร้างสรรค์การจัดงาน
57-3308-2001หลักการถ่ายภาพดิจิตอล
57-3308-2007เทคนิคการนำเสนอ
57-3308-2201การตัดต่อบันทึกเสียงดิจิตอล
กลุ่มวิชาการโรงแรม ปวส.
71อ.อลิศรา พูลทอง3
56-2700-1003ศิลปะการให้บริการ
56-2701-2111โภชนาการและอนามัยอาหาร
57-3700-1003ศิลปะการต้อนรับและการบริการ
72อ.ฉัตรวรุณ นงค์ภา1
56-2700-1003ศิลปะการให้บริการ
73อ.สุวรรณญา กาฬแก้ว3
56-2701-2109แกะสลักผักและผลไม้
56-2702-2005อาหารและเครื่องดื่มเพื่อการท่องเที่ยว
57-3701-2004ครัวและการประกอบอาหารโรงแรม
74อ.หาญกล้า ปัญญา1
56-2701-2005งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว ปวส.
75อ.อิงอร แสนทวีสุข5
56-2212-2103ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
56-2702-2004ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
56-2702-2006มัคคุเทศก์
57-3702-2001ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย
57-3702-2104ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยว
76อ.วันธงชัย ชีวะกลินศักดิ์4
56-2700-1001อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
56-2700-1006การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
56-2702-2009มาตรฐานการท่องเที่ยว
57-3702-2007การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
รวมวิชาที่สอนประจำเทอม176รวมแผนการสอนที่ส่งแล้ว165
ร้อยละของแผนการสอน93.75 %