SIBA COLLEGE
Menu

การฝึกงานนักเรียน นักศึกษา

สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา (กกศ.) ได้ดําเนินการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งเน้นการปฏิรูปการศึกษาทั้งด้านการบริหารและการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง รวมทั้งการปฏิรูปการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริมและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ การพัฒนาความร่วมมือในการจัดการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ จะเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งด้านการผลิตและบริการของประเทศต่อไป
หลักการฝึกงาน
การฝึกงานเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา ซึ่งจัดดําเนินการ โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับภาคการผลิตและหรือภาคบริการ หลังจากที่ผู้เรียนได้ เรียนรู้ภาคทฤษฎีและการฝึกหัดหรือฝึกปฏิบัติเบื้องต้นในสถานศึกษาแล้วระยะเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สัมผัสกับการปฏิบัติงานอาชีพ เครื่องมือเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ ทันสมัย และบรรยากาศการทํางานทางธุรกิจที่ต้องแข่งขันกันในการรักษาคุณภาพและมาตรฐาน ของงาน รวมทั้งการทํางานร่วมกัน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการ ปฏิบัติให้ทําได้คิดเป็น ทําเป็นและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเกิดความมั่นใจและ เจตคติที่ดีในการทํางานและการประกอบอาชีพอิสระ เพื่อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ

สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา (กกศ.) จึงได้กำหนดการฝึกงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังต่อไปนี้ ช่วงที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม ถึงธันวาคม นักศึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม และสาขาวิชาการท่องเที่ยว ระดับ ปวช.ปีที่ 3 และปวส.ปีที่ 2 ช่วงที่ 2 ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงพฤษภาคม นักศึกษาประเภทวิชาพาณิชยกรรม และศิลปกรรม ระดับ ปวช.ปีที่ 2 นักศึกษาประเภทวิชาบริหารธุรกิจ และศิลปกรรม ระดับ ปวส.ปีที่ 1

เกี่ยวกับวิทยาลัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ : 029392853 – 55
โทรสาร : 02 512 3722

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน

Line ID : @sibacollege

ติดตาม SIBA College บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright © 2021 SIBA College. All rights reserved. Web by Mountain Studio
X