02 939 3000

SIBA College ถวายต้นเทียนพรรษาและหลอดไฟดังแสงสว่างแห่งพระธรรมะ ที่ชาว SIBA ร่วมอนุโมทนาบุญเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา และ วันอาสาฬบูชา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแห่งพระพุทธศาสนาและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีที่ SIBA ยึดถือปฎิบัติ ณ วัดเสมียนนารี

SIBA College ถวายต้นเทียนพรรษาและหลอดไฟดังแสงสว่างแห่งพระธรรมะ ที่ชาว SIBA ร่วมอนุโมทนาบุญเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา และ วันอาสาฬบูชา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแห่งพระพุทธศาสนาและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีที่ SIBA ยึดถือปฎิบัติ ณ วัดเสมียนนารี

อาจารย์ยุลา อมาตยกุล พร้อมด้วย อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ และผู้แทนผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักศึกษาภาคไทย และนักศึกษาจีน จากศูนย์ภาษาวัฒนธรรมไทย จีน แห่ง SIBA ที่มาศึกษาที่วิทยาลัยฯ ร่วมถวายต้นเทียนพรรษาและหลอดไฟดังแสงสว่างแห่งพระธรรมะ ที่ชาว SIBA ร่วมอนุโมทนาบุญเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา และ วันอาสาฬบูชา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแห่งพระพุทธศาสนาและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีที่ SIBA ยึดถือปฎิบัติ ณ วัดเสมียนนารี

Scroll Up