02 939 3000

SIBA College มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนนวมินทราชูทิศกรุงเทพมหานคร

SIBA College มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนนวมินทราชูทิศกรุงเทพมหานคร

อาจารย์ศศิมา กลัมพสุต รองผู้อำนวยการสำนักการตลาดและประชาสัมพันธ์ ผู้แทนวิทยาลัยฯ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนนวมินทราชูทิศกรุงเทพมหานคร

Scroll Up