02 939 3000

SIBA College จัดพิธีแห่ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของคนไทยด้วยการถวายเทียนพรรษา หลอดไฟ และเครื่องไทยธรรม แด่พระภิกษุ และสามเณร เพื่อใช้ในการศึกษาพระธรรมวินัยตลอดพรรษา

SIBA College จัดพิธีแห่ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของคนไทยด้วยการถวายเทียนพรรษา หลอดไฟ และเครื่องไทยธรรม แด่พระภิกษุ และสามเณร เพื่อใช้ในการศึกษาพระธรรมวินัยตลอดพรรษา

SIBA College จัดพิธีแห่ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของคนไทยด้วยการถวายเทียนพรรษา หลอดไฟ และเครื่องไทยธรรม แด่พระภิกษุ และสามเณร เพื่อใช้ในการศึกษาพระธรรมวินัยตลอดพรรษา เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 นำโดย

อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา ประธานในพิธีนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน – นักศึกษา ร่วมในพิธีถวายเทียนพรรษา เวลา 08.00 น. ณ บริเวณวิหารหลวงพ่อสุโขทัยภายในวิทยาลัยฯ

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ประธานในพิธีนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียน-นักศึกษา ร่วมในพิธีถวายเทียนพรรษา เวลา 09.00 น. ณ วัดอัมพวัน เขตดุสิต กรุงเทพฯ

ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ประธานในพิธีนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียน-นักศึกษา ร่วมในพิธีถวายเทียนพรรษา เวลา 13.00 น. ณ วัดเสมียนนารี

Scroll Up