02 939 3000

SIBA College นำนักศึกษาเข้าแสดงมุทิตาจิตแด่ครู-อาจารย์ในสถาบันเดิมและผู้ให้ความรู้ทักษะต่างๆ ในสถานประกอบการ ตลอดจนผู้มีอุปการคุณต่อวิทยาลัยฯ เนื่องในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

SIBA College นำนักศึกษาเข้าแสดงมุทิตาจิตแด่ครู-อาจารย์ในสถาบันเดิมและผู้ให้ความรู้ทักษะต่างๆ ในสถานประกอบการ ตลอดจนผู้มีอุปการคุณต่อวิทยาลัยฯ เนื่องในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

นื่องในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 SIBA College นำนักศึกษาเข้าแสดงมุทิตาจิตแด่ครู-อาจารย์ บุคลากรของสถานประกอบการ และผู้มีอุปการคุณต่อวิทยาลัยฯ นำโดย

อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา นำนักศึกษาเข้าแสดงมุฑิตาจิตแด่บุคลากรสถานประกอบการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานทั้งภาครัฐ และเอกชน

อาจารย์ศศิมา กลัมพสุต รองผู้อำนวยการสำนักการตลาด และประชาสัมพันธ์ นำนักศึกษาทุนสมเด็จเจ้าฟ้าฯ ปีที่ 5 เข้าแสดงมุฑิตาจิตแด่อาจารย์ฝ่ายแนะแนวสถานศึกษาเดิม อาทิ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา , หอวัง , ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ , พิบูลอุปถัมภ์ฯ

อาจารย์โสภณ บุญยะพรรค รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา นำนักศึกษาเข้าแสดงมุฑิตาจิตแด่ชุมชนพหลโยธิน และผู้มีอุปการคุณต่อวิทยาลัยฯ

Scroll Up