02 939 3000

SIBA College นำคณาจารย์ และนักเรียน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแกนนำ รุ่นที่ 2 โครงการนำร่องสถาบันอาชีวะต้นแบบสร้าง “สุภาพชน คนอาชีวะ” ในระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมวีเทรน ดอนเมือง กรุงเทพฯ

SIBA College นำคณาจารย์ และนักเรียน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแกนนำ รุ่นที่ 2 โครงการนำร่องสถาบันอาชีวะต้นแบบสร้าง “สุภาพชน คนอาชีวะ” ในระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมวีเทรน ดอนเมือง กรุงเทพฯ

สนุกทุกการเรียนรู้กับกิจกรรม. .. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแกนนำ รุ่นที่ 2 โครงการนำร่องสถาบันอาชีวะต้นแบบสร้าง “สุภาพชน คนอาชีวะ” ซึ่งจัดโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับหน่วยงานภาคีความร่วมมือ และสถาบันอาชีวศึกษา ในระหว่างวันที่ 20 – 23 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมวีเทรน ดอนเมือง กรุงเทพฯ นำโดย อาจารย์ทวีสิทธิ์ ฉิมฉลาด และ อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ แสงดี พร้อมด้วยนักเรียน-นักศึกษา เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ซึ่งได้รับความรู้และประสบการณ์ไปต่อยอดในการปฏิบัติในชีวิตจริงได้เป็นอย่างดี

Scroll Up