02 939 3000

SIBA College จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองของนักเรียน ปวช.ปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม SIBA Convention อาคาร SIBA CENTER

SIBA College จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองของนักเรียน ปวช.ปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม SIBA Convention อาคาร SIBA CENTER

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับผู้ปกครองที่เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองของนักเรียน ปวช.ปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม SIBA Convention อาคาร SIBA CENTER เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ความร่วมมือผูกพันบ้าน และโรงเรียน และสร้างความมั่นใจใน SIBA College วิทยาลัยที่พร้อมจะดูแลความสนุกและดี ให้กับเยาวชนไทยรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นประชากรคุณภาพแห่งอนาคต

Scroll Up