วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

02 939 3000

Call Center

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Open

Menu

SIBA College ขอเชิญชวนนักศึกษาที่มีภาวะผู้นำ จิตอาสา และรักในงานกิจกรรม เข้าร่วมเป็น “คณะกรรมการนักศึกษา (โพธิ์ไทร)” ประจำปีการศึกษา 2560 ติดต่อสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักกิจการนักศึกษา ห้อง 418

SIBA College ขอเชิญชวนนักศึกษาที่มีภาวะผู้นำ จิตอาสา และรักในงานกิจกรรม เข้าร่วมเป็น “คณะกรรมการนักศึกษา (โพธิ์ไทร)” ประจำปีการศึกษา 2560 ติดต่อสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักกิจการนักศึกษา ห้อง 418 ชั้น 1 อาคาร 4

Scroll Up