02 939 3000

SIBA College จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปวช.ปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม SIBA Convention อาคาร SIBA CENTER

SIBA College จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปวช.ปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม SIBA Convention อาคาร SIBA CENTER

ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ กล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาปวช.ปี 1 ประชากรคุณภาพรุ่นใหม่ ในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2560  โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมต้อนรับนักศึกษาอย่างอบอุ่น และเพื่อให้นักศึกษาได้สนุกกับการเรียนรู้ตลอดการศึกษา ณ วิทยาลัยฯ แห่งนี้ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม SIBA Convention อาคาร SIBA CENTER

Scroll Up