02 939 3000

SIBA สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ นำนักศึกษาเข้ารับประทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน” ณ หอวชิราวุธานุสรณ์ หอสมุดแห่งชาติ เขตดุสิต

SIBA สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ นำนักศึกษาเข้ารับประทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน” ณ หอวชิราวุธานุสรณ์ หอสมุดแห่งชาติ เขตดุสิต

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จประทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน” แก่นักเรียน-นักศึกษาในเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ ๖ และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เป็นปีที่ ๕ โดยมีอาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำนางสาวชไมพร ศรีสังข์ นักศึกษาปวส.ปีที่ ๒ แผนกการโรงแรม เข้ารับประทานรางวัลดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ หอวชิราวุธานุสรณ์ หอสมุดแห่งชาติ เขตดุสิต

Scroll Up