Menu
Menu

SIBA สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ นำนักศึกษาเข้ารับประทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน” ณ หอวชิราวุธานุสรณ์ หอสมุดแห่งชาติ เขตดุสิต

SIBA สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ นำนักศึกษาเข้ารับประทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน” ณ หอวชิราวุธานุสรณ์ หอสมุดแห่งชาติ เขตดุสิต

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จประทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน” แก่นักเรียน-นักศึกษาในเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ ๖ และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เป็นปีที่ ๕ โดยมีอาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำนางสาวชไมพร ศรีสังข์ นักศึกษาปวส.ปีที่ ๒ แผนกการโรงแรม เข้ารับประทานรางวัลดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ หอวชิราวุธานุสรณ์ หอสมุดแห่งชาติ เขตดุสิต

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้พลเอก หม่อมเจ้า เฉลิมศึก ยุคล เสด็จเป็นประธานในพิธีประทานทุนประจำปี 2562 ของมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา และเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2562

Scroll Up