02 939 3000

SIBA College จัดพิธีประทานประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประจำปีการศึกษา 2557-2558 ณ วิทยาลัยฯ

SIBA College จัดพิธีประทานประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประจำปีการศึกษา 2557-2558 ณ วิทยาลัยฯ

พลโท หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ทรงเป็นประธานในพิธีประทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2557–2558 มีผู้เข้ารับประทานประกาศนียบัตรทั้งสิ้น จำนวน 685 ราย และประทานเข็มเชิดชูเกียรติแก่ครู-อาจารย์ บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ครบ 20 ปี และ 10 ปี จำนวน 16 ราย โดยมีอาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีและถวายรายงาน พร้อมทั้งประทานพระโอวาทแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ภายในวิทยาลัยฯ

Scroll Up