02 939 3000

SIBA College ต้อนรับคณาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานหลักสูตรการโรงแรมและการท่องเที่ยว

SIBA College ต้อนรับคณาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานหลักสูตรการโรงแรมและการท่องเที่ยว

อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย จำนวนกว่า 60 คน เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ และศึกษาดูงานหลักสูตรการโรงแรมและการท่องเที่ยว เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวอย่างมืออาชีพ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม SIBA CONVENTION ภายในวิทยาลัยฯ

Scroll Up