02 939 3000

SIBA College ขอเชิญผู้สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2557 และ 2558 ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีประทานประกาศนียบัตร

SIBA College ขอเชิญผู้สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2557 และ 2558 ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีประทานประกาศนียบัตร

กำหนดการฝึกซ้อม และพิธีรับประทานประกาศนียบัตร

 

วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560

เวลา 08.30 น.               นักศึกษาลงทะเบียน  และฝึกซ้อม

*** การแต่งกาย ชุดนักศึกษา , รองเท้าคัทชู ตามระเบียบของวิทยาลัยฯ

วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560

เวลา 08.30 น.               นักศึกษาลงทะเบียน และซ้อมใหญ่

เวลา 14.00 น.                พิธีประทานประกาศนียบัตร

 

หมายเหตุ – การเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น (ยกเว้นค่าอัดรูปเพิ่มเติม)

  • ผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนจะได้รับรูปถ่ายขนาด 5 x 7 จำนวน 2 ภาพ
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2939-3000 ต่อ 5508-9
Scroll Up