02 939 3000

SIBA สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ให้การต้อนรับคณะครูจากวิทยาลัยอาชีวศึกษานานาชาติกวางสี เพื่อขยายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

SIBA สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ให้การต้อนรับคณะครูจากวิทยาลัยอาชีวศึกษานานาชาติกวางสี เพื่อขยายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ให้การต้อนรับคณะครูจากวิทยาลัยอาชีวศึกษานานาชาติแห่งกวางสี จำนวน 5 ท่าน ที่มาเยี่ยมชมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ตามคำแนะนำจาก กระทรวงศึกษาธิการจีน และสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การจัดประสบการณ์ การเรียนและฝึกงานของนักศึกษาจีน ในสถาบันอาชีวศึกษาของประเทศไทย เพื่อการขยายความร่วมมือ ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานานาชาติแห่งกวางสี มายังสถาบันอาชีวศึกษาของไทยเพิ่มขึ้น

Scroll Up