02 939 3000

SIBA College ต้อนรับคณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา เข้าร่วมอบรมในโครงการอบรมมารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตก ปีที่ 13

SIBA College ต้อนรับคณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา เข้าร่วมอบรมในโครงการอบรมมารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตก ปีที่ 13

อาจารย์สนิท หฤหรรษวาสิน รองผู้อำนวยการสำนักวางแผนและพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมมารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตก ปีที่ 13 โดยมีคณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา เข้ารับการอบรมอย่างสนุกสนานกับการเรียนรู้ในมารยาทการรับประทานอาหารแบบสากลและกิจกรรมเสริมด้านการโรงแรมจากคณาจารย์และพี่ๆ สาขาการโรงแรม

Scroll Up