02 939 3000

SIBA สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ต้อนรับคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ ในการเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยฯ

SIBA สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ต้อนรับคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ ในการเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยฯ

ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะกรรมการการบริหารวิทยาลัยฯ ร่วมให้การต้อนรับ ดร.โสภณ สาระวิโรจน์ ผู้รับใบอนุญาต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ จำนวนกว่า 20 ท่าน ที่ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยฯ อาทิ บรรยากาศการเรียนการสอน ภายในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ ตลอดจนเยี่ยมชมสำนักต่างๆและบริเวณโดยรอบของวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสถาบันอาชีวศึกษาร่วมกันให้มีความเข้มแข็งและเป็นมาตรฐาน เมื่อวันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม 2559

Scroll Up