02 939 3000

SIBA สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดงานวิชาการ 2016 “ใต้ร่มพระบารมี” SIBA 4.0 Start Up

SIBA สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดงานวิชาการ 2016 “ใต้ร่มพระบารมี” SIBA 4.0 Start Up

SIBA สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดกิจกรรมวิชาการ 2016 “ใต้ร่มพระบารมี” SIBA 4.0 Start Up เพื่อให้ครู-อาจารย์ นักศึกษา ได้จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ และนำเสนอผลงานทางวิชาการในส่วนของผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานวิจัย และสื่อการเรียนการสอน การออกร้านจำหน่ายสินค้า และแสดงผลงานทางวิชาการ อาทิ ผลงานวิจัยของครูผู้สอน และวิจัยสถานศึกษาจากการประกวดสื่อนวัตกรรมและงานวิจัยทางการศึกษา โดยครูผู้บริหารของวิทยาลัยฯ มีผลงานวิจัยมากเป็นอันดับที่ 3 ของระดับประเทศ จัดโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย การประมูลสินค้าออนไลน์ การเสนาบัญชีวาไรตี้บัญชี SHOW PROUD โดยมีอาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ของวิทยาลัยฯ ด้วยความรัก ความสามัคคีของครู – นักศึกษาจากทุกกลุ่มวิชา ด้วยการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ สมกับการเริ่มต้นของพวกเราประชากรคุณภาพ SIBA ยุค 4.0

VDO Credit by Jaturawit Oat [fb : www.facebook.com/JaturawitOat]

คำถามที่พบบ่อย
Scroll Up