วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

02 939 3000

Call Center

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Open

Menu

SIBA สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ครูผู้เกษียณอายุการทำงาน และปฏิบัติหน้าที่ครบ ๒๕ ปีเข้ารับประทานของที่ระลึก ณ วังรื่นฤดี

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานพระวโรกาสให้ผู้แทนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เข้าเฝ้ารับประทานของที่ระลึก นำโดย ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ   พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ครูผู้เกษียณอายุการทำงาน และครูที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ ๒๕ ปี เข้าเฝ้ารับประทานของที่ระลึก เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ วังรื่นฤดี

Scroll Up