02 939 3000

SIBA สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ นำนักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมกิจกรรม รด.จิตอาสา ณ บริเวณท้องสนามหลวง

SIBA สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ นำนักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมกิจกรรม รด.จิตอาสา ณ บริเวณท้องสนามหลวง

SIBA สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ นำนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3-5 เข้าร่วมกิจกรรม รด.จิตอาสา ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน อาทิ แจกน้ำดื่มให้กับประชาชน , ทำความสะอาดพื้นบริเวณสนามหลวง ในวันที่ 22 พฤศจิกายน และ 13 ธันวาคม 2559 นำโดย อาจารย์บุญยิ่ง แกสันเทียะ ณ บริเวณท้องสนามหลวง

Scroll Up