02 939 3000

SIBA College โดยสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษาจัดกิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกงาน เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์การฝึกงานในช่วงแรก

SIBA College โดยสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษาจัดกิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกงาน เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์การฝึกงานในช่วงแรก

สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษาจัดกิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกงาน เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในช่วงแรกของการฝึกงานที่ผ่านมา โดยได้รับความกรุณาจากกลุ่มอาจารย์นิเทศเข้าร่วมรับฟังและให้คำแนะนำอย่างมืออาชีพ ในการนี้ อ.จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา ได้นำคณะครู และนักศึกษาฝึกงานสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ร่วมกันถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้

Scroll Up