02 939 3000

SIBA College ร่วมกับสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ช่วยกันบำเพ็ญประโยชน์บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง

SIBA College ร่วมกับสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ช่วยกันบำเพ็ญประโยชน์บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง

SIBA College ร่วมกับสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ นำคณาจารย์ ผู้แทนนักศึกษา ผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ และนักศึกษาวิชาทหาร แจกน้ำดื่มให้กับประชาชนที่มาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร พร้อมช่วยกันบำเพ็ญประโชน์เก็บขยะโดยรอบพระบรมมหาราชวัง ในวันที่ 19-20 ตุลาคม 2559 ณ ท้องสนามหลวง หน้าพระบรมมหาราชวัง

Scroll Up