02 939 3000

SIBA สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ศึกษาดูงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์การเรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

SIBA สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ศึกษาดูงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์การเรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

SIBA สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยกลุ่มวิชาบัญชี นำคณาจารย์ และนักศึกษา ปวส.ปี 2 สาขาการบัญชี ศึกษาดูงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง และสิ่งแวดล้อม เพื่อเรียนรู้นวัตกรรมเพื่อการเกษตรที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงคิดค้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎร และเรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากเกษตรกรตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร ณ ศูนย์การเรียนรู้ โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง และแวะทำดี ใส่ใจสิ่งแวดล้อมโดยช่วยกันเก็บขยะริมชายหาดชะอำ เพื่อรักษาธรรมชาติให้สะอาดสวยงาม เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ณ หาดชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

Scroll Up