วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

02 939 3000

Call Center

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Open

Menu

SIBA College จัดอบรมเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพให้กับนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ในหัวข้อ “บุคลิกคลิกความสำเร็จ”

SIBA College โดยสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา (กกศ.) จัดอบรมเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพให้กับนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญ คุณนันทพนธ์ แจ้งบุตรศรี จากโรงแรม Alof. บรรยายในหัวข้อ “บุคลิกคลิกความสำเร็จ” ณ ห้อง SIBA Convention

Scroll Up