Menu
Menu

SIBA College จัดอบรมเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพให้กับนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ในหัวข้อ “บุคลิกคลิกความสำเร็จ”

SIBA College จัดอบรมเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพให้กับนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ในหัวข้อ “บุคลิกคลิกความสำเร็จ”

SIBA College โดยสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา (กกศ.) จัดอบรมเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพให้กับนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญ คุณนันทพนธ์ แจ้งบุตรศรี จากโรงแรม Alof. บรรยายในหัวข้อ “บุคลิกคลิกความสำเร็จ” ณ ห้อง SIBA Convention

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้พลเอก หม่อมเจ้า เฉลิมศึก ยุคล เสด็จเป็นประธานในพิธีประทานทุนประจำปี 2562 ของมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา และเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2562

Scroll Up