02 939 3000

SIBA College จัดอบรมเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพให้กับนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ในหัวข้อ “บุคลิกคลิกความสำเร็จ”

SIBA College จัดอบรมเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพให้กับนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ในหัวข้อ “บุคลิกคลิกความสำเร็จ”

SIBA College โดยสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา (กกศ.) จัดอบรมเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพให้กับนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญ คุณนันทพนธ์ แจ้งบุตรศรี จากโรงแรม Alof. บรรยายในหัวข้อ “บุคลิกคลิกความสำเร็จ” ณ ห้อง SIBA Convention

Scroll Up