Menu

SIBA College ร่วมกิจกรรมปฏิญญาภาคีเครือข่ายกว่า ๗๐ องค์กรความมือสร้างคนดีให้มีคุณธรรม โดยธรรมะ เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

SIBA College เข้าร่วมกิจกรรมปฏิญญา ภาคีเครือข่ายกว่า ๗๐ องค์กรความมือสร้างคนดีให้มีคุณธรรม โดยธรรมะ เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมี อาจารย์สุรพล บุญทองสุข รองผู้อำนวยการสำนักบริหารวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ วัดเทพศิรินทราวาส

Scroll Up