02 939 3000

SIBA College ร่วมกิจกรรมปฏิญญาภาคีเครือข่ายกว่า ๗๐ องค์กรความมือสร้างคนดีให้มีคุณธรรม โดยธรรมะ เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

SIBA College ร่วมกิจกรรมปฏิญญาภาคีเครือข่ายกว่า ๗๐ องค์กรความมือสร้างคนดีให้มีคุณธรรม โดยธรรมะ เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

SIBA College เข้าร่วมกิจกรรมปฏิญญา ภาคีเครือข่ายกว่า ๗๐ องค์กรความมือสร้างคนดีให้มีคุณธรรม โดยธรรมะ เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมี อาจารย์สุรพล บุญทองสุข รองผู้อำนวยการสำนักบริหารวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ วัดเทพศิรินทราวาส

Scroll Up