02 939 3000

SIBA College โดยสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน จัดอบรมกฎหมายจราจรแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ในเขตจตุจักร

SIBA College โดยสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน จัดอบรมกฎหมายจราจรแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ในเขตจตุจักร

การฝึกอบรมกฎหมายจราจรแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ในเขตจตุจักร เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ ๗๐ พรรษา และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา โดยอาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ นายกสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ประธานพิธีเปิด ร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน เพื่อให้นักศึกษาอาชีวศึกษาได้มีจิตสาธารณะบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ (ERC)

Scroll Up