วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

02 939 3000

Call Center

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Open

Menu

SIBA College จัดเสวนาสถานประกอบการ ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ “GEN Z TO ENTERPRISE” โดยมีผู้แทนจาก18 องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมเสนอแนะแนวทางแรงผลักดันในการสร้าง SIBA ประชากรคุณภาพร่วมกัน

อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมเสวนาสถานประกอบการ  ครั้งที่ 9 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม SIBA CONVENTION ภายใต้หัวข้อ “GEN Z TO ENTERPRISE” โดยได้รับความร่วมมือจาก 18 องค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน และโรงแรมมีชื่อเสียงคุณภาพห้าดาว   ร่วมเสวนาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันมีคุณค่าต่อการพัฒนาสายสัมพันธ์ และการจัดการเรียนการสอนสร้าง SIBA ประชากรคุณภาพสู่สังคม … ร่วมกัน

Scroll Up