02 939 3000

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้แทนนักศึกษาร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหามหาราชินี ของหน่วยงาน และชุมชนภายนอกวิทยาลัยฯ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้แทนนักศึกษาร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหามหาราชินี ของหน่วยงาน และชุมชนภายนอกวิทยาลัยฯ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

SIBA College นำผู้แทนผู้บริหาร คณาจารย์ และ นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ๑๒ สิงหามหาราชินี ของหน่วยงานและชุมชนภายนอกวิทยาลัยฯ ตามสถานที่ต่างๆ ดังนี้

พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ  เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีอาจารย์จันทราภรณ์  หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา เข้าเฝ้ารับประทานโล่เกียรติคุณในนามผู้แทนวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย คณาจารย์ และนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมตั้งแถวขบวนกองเกียรติยศรับเสด็จฯ ซึ่งจัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

อาจารย์สุรพล บุญทองสุข รองผู้อำนวยการสำนักบริหารวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญเลี้ยงพระ ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา  โดยมีนายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ และนายสุรินทร์ โกสิยางกูร เป็นประธานคณะกรรมการจัดงานฯ เป็นปีที่ ๒๕ ณ วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร

อาจารย์โสภณ บุญยะพรรค รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้แทนนักศึกษา   ร่วมบริจาคเงินไถ่ชีวิตโค จำนวน  ๑  ตัว  และกระบือ จำนวน ๑ ตัว รวมเงินบริจาค ๔๐,๐๐๐ บาทในพิธีไถ่ชีวิตโค – กระบือ และเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญเลี้ยงพระถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ณ วัดเสมียนนารี

อาจารย์สมชาย พริ้งพัฒนพงษ์ ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยผู้แทนครู และนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร และวางพานพุ่มหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องโนวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ณ สำนักงานเขตจตุจักร

อาจารย์สุวิทย์ กรีกสมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้แทนนักศึกษา จำนวน ๒๐ คน ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายรับรองศิลปินที่เข้าร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ต “คิดถึงแม่” ครั้งที่ ๑๖  โดยมีศิลปินดาราร่วมงานอย่างคับคั่ง ซึ่งจัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ เดอะมอล์ลกรุ๊ป ณ MCC HALL เดอะมอล์ลบางกะปิ

Scroll Up