02 939 3000

SIBA College จัดอบรมโครงการ วัยรัก วัยเรียน ในข้อเรื่อง “รู้ทัน ไม่ท้อง” โดยมี คุณสมชาย แกมทองและอาจารย์สนิท หฤหรรษวาสิน วิทยากรพิเศษจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย เป็นผู้ให้ความรู้และในกิจกรรมนี้

SIBA College จัดอบรมโครงการ วัยรัก วัยเรียน ในข้อเรื่อง “รู้ทัน ไม่ท้อง” โดยมี คุณสมชาย แกมทองและอาจารย์สนิท หฤหรรษวาสิน วิทยากรพิเศษจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย เป็นผู้ให้ความรู้และในกิจกรรมนี้

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ วัยรัก วัยเรียน ในข้อเรื่อง “รู้ทัน ไม่ท้อง” โดยมี คุณสมชาย แกมทองและอาจารย์สนิท หฤหรรษวาสิน วิทยากรพิเศษจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย เป็นผู้ให้ความรู้และในกิจกรรมนี้ ได้สอดแทรกเรื่องวิธีป้องกันไม่ให้ท้องในช่วงวัยเรียน เพื่อลดปัญหาในเรื่องการท้องก่อนวัยอันควร ให้ลดน้อยลงกว่าเดิม ซึ่งเป็นปัญหาของสังคมในปัจจุบัน

Scroll Up