02 939 3000

SIBA College ร่วมกิจกรรม “สัปดาห์พยากรณ์ เอื้ออาทรผู้พิการทางสติปัญญา” เพื่อส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพด้านต่างๆ แก่ผู้พิการทางสติปัญญา

SIBA College ร่วมกิจกรรม “สัปดาห์พยากรณ์ เอื้ออาทรผู้พิการทางสติปัญญา” เพื่อส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพด้านต่างๆ แก่ผู้พิการทางสติปัญญา

ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และรองประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยฯ กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงาน “สัปดาห์พยากรณ์ เอื้ออาทรผู้พิการทางสติปัญญา” เพื่อส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพด้านต่างๆ แก่ผู้พิการทางสติปัญญาให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้ และยังได้นำคณะครู-อาจารย์ นักศึกษา SIBA ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์การศึกษา พร้อมจำหน่ายเบเกอรี่ในงานดังกล่าวด้วย

Scroll Up