02 939 3000

SIBA College ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาว SIBA ที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกปี ณ วัดอัมพวัน

SIBA College ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาว SIBA ที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกปี ณ วัดอัมพวัน

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา ที่ชาว SIBA ได้ร่วมกันหล่อเทียนขึ้น พร้อมด้วยเครื่องไทยธรรมเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา และวันอาสาฬหบูชา เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาว SIBA ที่ยึดถือปฏิบัติเป็นประจำทุกปี  ณ วัดอัมพวัน

Scroll Up