02 939 3000

นักศึกษา SIBA College เข้าแสดงมุทิตาจิตแด่ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่สถานประกอบกอบ และผู้มีอุปการคุณต่อวิทยาลัยฯ เนื่องในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

นักศึกษา SIBA College เข้าแสดงมุทิตาจิตแด่ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่สถานประกอบกอบ และผู้มีอุปการคุณต่อวิทยาลัยฯ เนื่องในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

เนื่องในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 SIBA  College นำนักศึกษาเข้าแสดงมุฑิตาจิตแด่ครู-อาจารย์ บุคลากรของสถานประกอบการ และผู้มีอุปการคุณต่อวิทยาลัยฯ นำโดยอาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา  นำนักศึกษาเข้าแสดงมุฑิตาจิตแด่บุคลากรสถานประกอบการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานทั้งภาครัฐ และเอกชน

อาจารย์ศศิมา กลัมพสุต รองผู้อำนวยการสำนักการตลาดและประชาสัมพันธ์ นำนักศึกษาทุนสมเด็จเจ้าฟ้าฯ ปีที่ 4 เข้าแสดงมุฑิตาจิตแด่อาจารย์ฝ่ายแนะแนวสถานศึกษาเดิม อาทิ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา , โรงเรียนหอวัง , โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์

อาจารย์สุเทพ สุวรรณน้อย รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพนักศึกษา นำนักศึกษา เข้าแสดงมุฑิตาจิตแด่ชุมชน และผู้มีอุปการคุณต่อวิทยาลัยฯ

อาจารย์โสภณ บุญยะพรรค รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา นำนักศึกษาเข้าแสดงมุฑิตาจิตแด่ชุมชนพหลโยธิน และผู้มีอุปการคุณต่อวิทยาลัยฯ

Scroll Up