02 939 3000

SIBA College ต้อนรับคณาจารย์และบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าเยี่ยมชมและศึกษาการบริหารงานของวิทยาลัยฯ

SIBA College ต้อนรับคณาจารย์และบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าเยี่ยมชมและศึกษาการบริหารงานของวิทยาลัยฯ

อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และชาว SIBA ให้การต้อนรับคณาจารย์ และบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน113 ท่าน ในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการปฏิบัติการบริหารสถานศึกษายุคใหม่ และพาชมสถานที่ ห้องปฏิบัติการต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการบริหารสถานศึกษา และสนุกกับการเรียนรู้ ณ วิทยาลัยฯ แห่งนี้

Scroll Up