วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

02 939 3000

Call Center

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Open

Menu

SIBA College จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาวิชาทหาร เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง นำไปสู่ความสามัคคี

อาจารย์สุเทพ สุวรรณน้อย รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมสัมพันธ์นักศึกษาวิชาทหาร” เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง ซึ่งนำไปสู่ความสามัคคี และร่วมแรงร่วมใจพัฒนาตนเองและวิทยาลัยฯ  รวมทั้งมีจิตอาสาเพื่อสังคม โดยมี อาจารย์สนิท หฤหรรษวาสิน รองผู้อำนวยการสำนักวางแผนและพัฒนา และครูฝึกทหารจากโรงเรียนรักษาดินแดนมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ SIBA CONVENTION

Scroll Up