02 939 3000

SIBA College เจรจาความร่วมมือในการจัดการศึกษาทวิวุฒิร่วมกับ คณะนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ แห่งฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

SIBA College เจรจาความร่วมมือในการจัดการศึกษาทวิวุฒิร่วมกับ คณะนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ แห่งฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมผู้บริหารวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับ Prof.Shen จากคณะนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ แห่งฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน (Chong Qing Science and Arts University) ร่วมลงนามในสัญญาตกลงความร่วมมือจัดการศึกษา กับ SIBA พร้อมติดอาวุธทางปัญญาด้านภาษาจีนให้กับนักศึกษา ปวส. ของ SIBA ได้มีโอกาสรับทุนศึกษาต่อในประเทศจีนและจบปริญญาตรีภายในเวลา 2 ปี อันจะเสริมให้หลักสูตร Chinese Program ระดับชั้น ปวช. มีความมั่นคงและมีอนาคตที่ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ อาจารย์ปานชีวา นาคสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสหการและผู้บริหาร ได้เข้าพบคณะผู้บริหารโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา เพื่อเจรจาความร่วมมือในการมอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนที่สนใจศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยดังกล่าวด้วย การขยายฐานความร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีนดังกล่าว เป็นการต่อยอดนโยบายการจัดการศึกษา ระดับอาชีวศึกษาของรัฐบาลในการจัดทวิวุฒิที่เป็นรูปธรรมของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

Scroll Up