02 939 3000

กิจกรรมทัศนศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยภาษาและศิลปะศาสตร์ แห่งเมืองฉงชิ่ง

กิจกรรมทัศนศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยภาษาและศิลปะศาสตร์ แห่งเมืองฉงชิ่ง

สำนักการศึกษาหลักสูตรพิเศษ ฝ่ายวิเทศสหการได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยภาษาและศิลปะศาสตร์ แห่งเมืองฉงชิ่ง วันที่ 11-24 มีนาคม 2558 นำโดย อ.พลอยใส ดูแลนศ.ตลอดโครงการ มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 10 คน ปวช,ปวส สาขา Business English และ Hotel Management หลักสูตร English Program (เรียนรู้วัฒนธรรมจีน เขียนพู่กัน ตัดกระดาษ รำไทเก๊ก ถักเชือก)


The continuing education center’s Foreign Affairs Office of SIBA College held the seventh language and culture tour to visit China Chongqing University Of Arts And Science. Teacher Wei led the ten students whose majors were Business English and Hotel Management for a period of two weeks of language cultural tour from March 11th  to March 24th in 2015.They learned Chinese calligraphy, paper cutting, Chinese knot and TaiChi and so on.


泰国陕迪拉工商管理学院继续教育中心外事处举办陕迪拉工商管理学院第七次语言文化之旅,造访中国重庆文理学院。佛历 2558 年 3 月 11 日到-24日,พลอยใส 老师带领英文部商务英语专业和酒店管理专业 10 名中专和大专学生进行为期两周的语言文化之旅,学习中国书法、剪纸、中国结和太极等中国文化。

Scroll Up