02 939 3000

SIBA College นำนักศึกษา ปวช.ปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมวัยรัก-วัยเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

SIBA College นำนักศึกษา ปวช.ปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมวัยรัก-วัยเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ  เป็นประธานเปิดโครงการ วัยรัก-วัยเรียนของนักศึกษา ปวช. ปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยใช้กิจกรรมในเชิงพัฒนาทักษะอารมณ์ควบคู่ไปกับการแทรกความรู้ด้านเพศศึกษา ตลอดจนนักศึกษาได้รับความรู้การปฏิบัติตนอย่างไรให้หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงจากท่านวิทยากร อาจารย์สนิท หฤหรรษวาสิน รองผู้อำนวยการ และวิทยากรพิเศษจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ เป็นประจำทุกปี

Scroll Up