วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

02 939 3000

Call Center

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Open

Menu

SIBA College นำนักศึกษา ปวช.ปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมวัยรัก-วัยเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ  เป็นประธานเปิดโครงการ วัยรัก-วัยเรียนของนักศึกษา ปวช. ปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยใช้กิจกรรมในเชิงพัฒนาทักษะอารมณ์ควบคู่ไปกับการแทรกความรู้ด้านเพศศึกษา ตลอดจนนักศึกษาได้รับความรู้การปฏิบัติตนอย่างไรให้หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงจากท่านวิทยากร อาจารย์สนิท หฤหรรษวาสิน รองผู้อำนวยการ และวิทยากรพิเศษจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ เป็นประจำทุกปี

Scroll Up