วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

02 939 3000

Call Center

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Open

Menu

ภาพความประทับใจกิจกรรมค่าย SIBA ต้นกล้าประชากรคุณภาพ ของนักศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่าย SIBA ต้นกล้าประชากรคุณภาพ  “70 ปี พระบารมีปกเกล้า” ของนักศึกษาปวช.ปี 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ ร่วมกิจกรรมและให้การต้อนรับสมาชิกใหม่ของ SIBA ด้วยความรัก ความอบอุ่น สนุกสนาน และปลูกจิตสำนึกเพื่อปูรากฐานให้นักศึกษามีความจงรักภักดี ความกตัญญู และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ น้อมนำแนวทางที่ทรงสอนไปเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตต่อไป

ภาพกิจกรรมวันที่ 1

ภาพกิจกรรมวันที่ 2

ภาพกิจกรรมวันที่ 3

Scroll Up